648 55 B 648/2 648/5 648/4 648/5 650/1 73 N 100 N 23 N 55 N 9 N 417 N 417 B 64 N jL BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 Stelpost nader te verdelen kosten automatisering - onttrekking wegens dekking kosten dienst Stadsontwikkeling idem doorbetalingseffect bijzonder onderwijs (zie volgnr. 648/5) - uitbreiding automatisering G.S.D. 45 B 9 B 19 B Reservering dijk- en polderlasten. - aanpassing raming op basis van binnengekomen nota's waterschap (in 1981: volgnr. 648/6) Stelpost voor dekking kapitaallasten voortvloeiende uit prijsstijging investeringskredieten Stelpost tijdelijk personeel (in 1-981volgnr. 648/7) Stelpost nog nader in onderhoudsbudgetten op te nemen idem doorwerking bijzonder onderwijs (in 1981volgnr. 648/8) Begrotingsoverschot - primitief aangewend als storting in de saldireserve - aan te wenden voor dekking uitgaven voorzover de uitgaven inmiddels aan de raad zijn voor gelegd zijn zij in deze bijstelling op de onderscheidende posten aangegeven) 45 B 100 N 83 B 23 N BTOSTFI I TNH BFLFrnSPLAN 1980-198^ X l.OOb Volg nummer 652 0 M S C II R IJ V I N G 551.000 32.000 250.000 Onvoorzien - primitief beschikbaar f 363.000 - inmiddels zijn aan de raad voorstellen gedaan tot onttrekking tot een bedrag van 311.000 - in principe door B W toege wezen (incl. inbreng kredieten 1979) 20.000 beschikbaar - verdere aanvulling 'onvoorzien' met Stelpost meerkosten invoering funktiewaardering - besparing door opschorten gebruikelijke bevorderings ronde 0,4% van 50.000.000 - idem wegens vervanging door invoering funktiewaardering Incidenteel niet te besteden uitgaven 24 meerkosten werken in deeltijden 90.000 62 huur gebouw Gouverneursplein/StJacobsstr150.000 68 hogere abonnementskosten nieuwe telefoon installatie 9.000 20 funktionele raden 15.000 24 rechtsbijstand chauffeurs gemeente-auto's 6.000 650/3 opzichter schoonhouden gemeentegebouwen (onderhoud) halfjaar 25.000 94 stroomverbruik uitbreiding verkeerslichten installaties 20.000 154 jaarlijks woningmarktonderzoek 15.000 508 uitbreiding personeel Fries Nat. Hist. Museum 4 maanden 4*000 Begroting 1980 250 N Mutaties per jaar 1981 250 B 1982 200 B 1983 500 N 200 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 384