BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 1980 1981 87918.8 8,1 i 260 B Volg nummer OMSCHRIJVING 4 335 ged. geraamd aan in wonerequivalenten thans te ramen a f 532,49 (cum) woningvoorraad thans ramen a f 483,75 (cum) 1982 1983 1984 87912.7 33420 32417 87974,4 88234,4 88454,4 88654,4 88014,4, 88184,4 88356,4 88530,4 +40 - 50 - 98 - 124 34700 32800 35400 33600 36OOO 34400 36540 35240 -1003 -1900 -1800 -1600 -1300 339/3 345 357/2 359 Stelpost verlaging algemene uitkering uit het gemeentefonds verfijning bodemgesteldheid 87.980 - 88.600 620 a 2,50 5,57 sociale structuur 205 gevallen (van 1.205 op 1.000) f 170 a 5,57 ontwikkelingskernen a 18 groei over uitkeringsbasis Bijdrage van Hoofdstuk XI par. 3 van de kapitaaldienst - onttrekking aan de saldireserve wegens verlaging reinigingsrechten (zie bijlage 122/1980) Batig saldo Hoofdstuk XII - opvoeren batig saldo wegens hoger als structureel aan te merken jaarlijks overschot Niet te besteden geraamde kapitaallasten nieuwe investeringen in de onrendabele sectoren - afschrijvingslasten 4% van 15.000.000 Onvervulde vacatures - aanpassing wegens hoger als structureel aan te merken jaarlijkse besparing (van aanpassing 1980 500.000 als incidenteel te beschouwen) 3 B 485 N 900 N 194 N 1 B 18 B 434 N 48 N 48 B 26 N 97 B 15 B 16 N 1575 N 400 B 600 B 750 B 417 N 260 N 15 N 13 N 28 N 15 N 13 N 14 N 145 B 9 N 16 N 8 N 43 B 98 B 500 N BT3STFLL TNC BELEIDSPLAN 1980-198A 359/1 Nader te verdelen besparing op kapitaallasten wegens extra afschrijving - aanpassing reserve extra afschrijving op rekeningsbasis per 1-1-79 1.504.370 minus 998.000 (rente 1978) en 1.500.000 (onttrekking 1inflatiedeel993.630 a 13% - hogere beginstand per 1-1-'79 risicoreserve 810.800 è.13% - boekwinst W.C. van Munsterschool 529.000 a 13% - lagere overwinst 1979 elektriciteitsbedrijf 20.175» a,13% hogere claims op risicoreserve tot en met 1979 f 566.870 - gerealiseerde meerwaarde erfpacht over 1979 en 1980 lager 215.500 resp. hoger 550.000 h 4% (rente is reeds ge boekt op volgnr. 73) - aanpassing onttrekking aan de risicoreserve wegens gerin gere overwinst elektriciteitsbedrijf - verhoging rekeningsoverschotten vroegere dienstjaren met 5.000.000 aanpassing begrotingsoverschot 1979 f 297.000 S, 13% i.v.m. geringer beschikbaar bedrag t.g.v. nieuwe uitgaven saldireserve gebruiken voor extra afschrijving 1.000.000 13% aanpassing boekwinst verkoop erfpachtsperc. met 900.000 niet bestede afschrijvingslasten 1979 f 600.000 a 13% niet bestede rente f 1.500.000 niet meer aanwenden voor extra afschrijving - geconstateerd kan worden dat er in de uitvoering van het investeringsprogramma in de onrendabele sfeer een als structureel aan te merken achterstand is van 20.000.000 De geraamde kapitaallasten hiervan die gemiddeld op 13% gesteld kunnen worden, kunnen worden aangewend als budgettaire verruiming. Beschikbaar 13% van 20.000.000 2.600.000 a 13% SALDO X 1OOO Begroting Mutaties per jaar 1980 1981 1982 1983 1984 3 5 6 7 129 N 105 B 69 B 3 B 74 N 9 N 22 B 4 N 12 N 11 N 11 N 650 B 39 N 130 B 78 B 117 B 195 N 195 N 195 N 195 N 195 N 2600 B 3189 B 60 N 207 N 206 N 206 N r 3624 B 1427 N 358 N 115 N 14 N 4491 B 1676 N 158 N 705 N 102 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 386