Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980. Bijlage no. 212. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Markt-, Haven en Slachthuisbedrijfde Dienst voor Gezondheidszorg, het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie, de Dienst voor Sociale Werkvoorziening en de gemeentelijke Sociale Dienst voor het dienstjaar 1980, delen wij U het volgende mede. I. Raming van in 1979 beschikbaar gestelde kredieten voor diverse uitgaven op de gemeentebegroting en op de begrotingen van het Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf, de Dienst voor Gezondheidszorg, het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer, de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst voor Sport en Recreatie, de Dienst voor Sociale Werkvoorziening en de gemeentelijke Sociale Dienst voor het dienstjaar 1980. Na het samenstellen van de primitieve gemeentebegroting en de be grotingen van bovenvermelde takken van dienst voor het dienstjaar 1980 zijn in 1979 verschillende kredieten beschikbaar gesteld, die alsnog in genoemde begrotingen voor 1980 moeten worden opgenomen. Een specificatie van deze kredieten is opgenomen in het bij dit voor stel gevoegde overzicht. De lasten voortvloeiende uit de in het overzicht opgenomen kredieten kunnen - voorzover onrendabel - worden gedekt door: - verlaging van de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) met - verlaging van de stelpost "Reservering correcties wegens taxatiefouten" (volgnr. 64-2) - verlaging van de post "Nader te besteden voor beleidswijzigingen" (volgnr. 650/1) Totaal 1.651.035,-- 31.215,— 69.400,-- 1.751.650,— II. Wijzigen van de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst in verband met de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984. In verband met ons in bijlage no. 211 opgenomen voorstel dienen diverse ramingen in de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980 te worden opgevoerd e.g. te worden bijge steld in verband met de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984. Voor een overzicht van de te ramen bedragen wordt verwezen naar de bijlage, die is gevoegd bij ons voorstel tot bijstelling van het beleidsplan 1980- 1984 en het ter inzage gelegde overzicht. De bijstelling resulteert voor 1980 in een batig saldo van 1.996.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 387