- 4- - In de geraamde opbrengst van erfpachtspercelen is begrepen een gerealiseerde meerwaarde van 11.170,-- en een gerealiseerde winst van 35.4-85,--. Het totaal van deze bedragen ad 4-6.655,— wordt toegevoegd aan de risicoreserve van de algemene dienst. Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde overzichten. 2. Voorbereiding verbouwing voormalige Prins Frederikkazerne. In verband met ons in bijlage no. 208 opgenomen voorstel wordt een voorbereidingskrediet van 500.000,geraamd voor de verbouwing van de voormalige Prins Frederikkazerne. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 57.500,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2j van 500.000,12.500, rente 9 van 500.000,-- onn 57.500,— Voor dekking van de kapitaallasten van 57.500,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de huisvesting van de Dienst Stadsontwikkeling. Dienst voor Sport en Recreatie. 1. Chemische onkruidbestrijdinq. De chemische onkruidbestrijding ten behoeve van de sportvelden en de recreatiegebieden wordt al gedurende een groot aantal jaren door de Dienst voor Sport en Recreatie in eigen beheer uitgevoerd. Nu de huidige spuitinstallatie aan vervanging toe is, is de directeur van de Dienst voor Sport en Recreatie van mening, dat bij wijze van proef de chemische onkruidbestrijding in het seizoen 1980 moet worden uitbesteed aan een terzake kundig en gespecialiseerd bedrijf. Afhankelijk van de op die wijze opgedane ervaringen kan dan voor het seizoen 1981 worden bekeken welke wijze van onkruidbestr j- ding de voorkeur verdient. Wij stellen U voor terzake een krediet van 25.000,beschikba r te stellen. De kosten van 25.000,-- kunnen worden gedekt door de raming voor seizoenpersoneel op volgnr. 2 van de dienstbegroting met hetzelf e bedrag te verlagen. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich met ons voorstel verenigen. 2. Bouw van een kanoloods met was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Hemrik". In verband met ons in bijlage no. 207 opgenomen voorstel worden de volgende kredieten geraamd: a. 210.000,voor de bouw van een kanoloods met was- en kleedruimte; b. 4-2.000,voor de bouw van een clubhuis ten behoeve van de kanovereniging "De Hydronauten" Tegenover de onder a genoemde kosten van 210.000,kan een subsidie van de provincie worden geraamd van 19.800, - 5 - De uit de resterende investering van 210.000,-- minus 19.800,-- is 190.200,-- voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 24-.730, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4- van 190.200,-- 7.610,— rente: 9 van 190.200,-- 17.120,— 24-.730,— Voor dekking van de kapitaallasten van 24-.730,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uit gaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten van sport accommodaties De onder b genoemde kosten van 4-2.000,-- kunnen worden gedekt door een éénmalige bijdrage van de kanovereniging "De Hydronauten" voor de overname van het clubhuis van de gemeente. Zie ook punt 9 van de Gemeentebegroting. 3. Aanvullend krediet ten behoeve van de bouw van een was- en kleedruimte met casco voor een clubgebouw op het sportpark "Hemrik". In verband met ons in bijlage no. 201 opgenomen voorstel wordt een aanvullend krediet van 116.300,-- geraamd voor de bouw van een was- en kleedruimte met casco voor een clubgebouw op het sportpark "Hemrik". De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 12.795,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2 van 116.300,2.325,— rente: 9 van 116.300,10.4-70, 12.795,— Voor dekking van de kapitaallasten van 12.795,is bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984- terzake ruimte gecreëerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0). Zie bijlage no. 211 en punt II van dit voorstel. if. Voorbereidingskrediet ten behoeve van het opstellen van plannen voor de verbouwing van de boerderij Kalverdijkje 74-. In verband met ons in bijlage no. 205 opgenomen voorstel wordt een krediet van 4-5.000,-- geraamd voor het opstellen van plannen voor de verbouwing van de boerderij Kalverdijkje 74- ten behoeve van de huisvesting van de Dienst voor Sport en Recreatie. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 5.175,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2\ van 4-5.000,-- 1.125, rente: 9 van 4-5.000,4-.050,— 5.175,- Voor dekking van de kapitaallasten van 5.175,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten van de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Dienst voor Sport en Recreatie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 389