- 2 - Op verzoek van de schoolbesturen en onder voldoende borgstelling ver lenen Burgemeester en Wethouders ingevolge artikel 194, 4e lid, van het Be sluit Buitengewoon onderwijs 1967, een voorschot op de exploitatiekosten vergoedingen ter grootte van het per leerling beschikbaar gestelde bedrag en berekend over het gemiddeld aantal leerlingen in het afgelopen jaar. Onder mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij IJ voor te besluiten overeenkomstig het hierna opgenomen ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester W.J.G. Reumer, Secretaris. Nr. 1791. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 63); gelet op het bepaalde in de artikelen 186 en 189 van het Besluit bui tengewoon onderwijs 1967; BESLUIT: voor het jaar 1980: I. het bedrag, dat per leerling van het openbaar buitengewoon onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55» onder e tot en met h en r, van de Lager-onderwijswet 192Q, van die van de oudercommissies en van die van instandhouding (exploi tatiekostenbedrag) te bepalen voor de A. moeilijk lerende kinderen, exclusief de kosten voor het hulpperso neel, voor wat betreft de Arendstuinschool a. de kernafdeling op 989>72; b. de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen op 3.103,93; B. moeilijk lerende kinderen van de School voor Voortgezet Buitenge woon Onderwijs op 1.814,54; C. kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, exclusief de kosten voor het hulppersoneel, voor wat betreft de Professor Grewelschool a. de kemafdeling op 1 .251 ,78; b. de afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwij s op 1 .353,20; c. de afdeling voor onaangepaste kleuters op 962,56; II. het bedrag, dat per leerling van het bijzonder buitengewoon onderwijs beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van de exploitatiekosten te bepalen A. voor schipperskinderen (inclusief 64,14 voor administratiekosten) op 984,85; B. voor ziekelijke kinderen (inclusief 79,11 voor administratiekosten) op 1519,78; C. voor zeer moeilijk lerende kinderen (inclusief 73,76 voor admini stratiekosten) op 3-103,93; D. voor de kernafdeling van de school voor moeilijk lerende kinderen (inclusief 64,14 voor administratiekosten) op 989,72; E. voor de afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs van de school voor moeilijk lerende kinderen (inclusief 64,14 voor admi nistratiekosten) op 1.814,54; P. voor de kernafdeling van de school voor kinderen met leer- en op voedingsmoeilijkheden (inclusief 64,14 voor administratiekosten) op 1.251,78; G. voor de afdeling voortgezet buitengewoon onderwijs van de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (inclusief 64,14 voor administratiekosten) op 1.353,20;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 38