- 6 - 5. Aanschaf zeilboot. In het beleidsplan 1980-1984- is voor elk jaar een bedrag van 12.000,-- opgenomen voor de aanschaf van een zeilboot en een roeiboot ten behoeve van de gemeentelijke botenverhuurinrichting. In tegenstelling tot de zeilboten, zijn de roeiboten de eerst volgende jaren nog niet aan vervanging toe. Derhalve achten wij het wenselijk, dat vanaf 1980 t/m 1984- elk jaar een zeilboot wordt aange schaft. De kosten van de aanschaf van een zeilboot worden voor 1980 geraamd op 7.100, Wij stellen U voor terzake een krediet van 7.100,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.350,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 7.100,-- 710,— rente: 9 van 7.100,-- 640,— 1.350,— Voor dekking van de kapitaallasten van 1.350,is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) terzake geraamde krediet. - 7 - Gemeentelijke Sociale Dienst Momenteel wordt door de Gemeentelijke Sociale Dienst voor alle uitkerings regelingen gebruik gemaakt van het sociale-dienstsysteem van het Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (CEVAN), in combinatie met bij de dienst zelf opgestelde apparatuur (Philips P 7000) Een recente analyse van de benodigde computercapaciteit heeft aangetoond, dat per 1 januari 1981, wanneer gegevensvastlegging en gegevensopvraging tegelijkertijd zullen gaan plaatsvinden, de benodigde geheugencapaciteit de thans aanwezige overschrijdt. Een uitbreiding van het externe geheugen met 1 schijveneenheid is daarom in 1980 noodzakelijk. Ook blijkt bij nadere analyse dat 5 extra beeldschermen noodzakelijk zijn boven de thans aanwezige, wil aan de eis van gegevensvastlegging en gegevensopvraging per 1 januari 1981 kunnen worden voldaan. Daarnaast is het met het oog op infor matieverstrekking via de informanten (o.a. van de buitendienst) gewenst om nog 3 beeldschermen te plaatsen. De kosten van deze uitbreiding worden geraamd op 151.04-0, gespecificeerd als volgt: 1 schi jveneenheid plus randvoorzieningen 68.440,— 8 beeldschermen plus randvoorzieningen 61.360,— uitbreiding intern geheugen 21.240, ƒ151.040,— Wij stellen U voor terzake een krediet van 151.040,beschikbaar te stellen. De uit de investering van 151.040,-- voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 43.805,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20 van 151.040,-- 30.210,— rente 9 van 151.040,-- 13.595,-- 43.805,— Voorts dient een bedrag aan onderhoud te worden geraamd van 19.635, Voor dekking van de totale lasten van 63.440,-- 43.805,plus 19.635,--) is bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984 terzake ruimte gecreëerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640). Zie bijlage no. 211 en punt II van dit voorstel. Gemeentebegroting 1. Ontwikkeling van een Nota Volkshuisvesting In verband met ons in bijlage nr. 204 opgenomen voorstel wordt een krediet van 125.400,geraamd voor de ontwikkeling van een knelpunten nota volkshuisvesting. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 36.365,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving 20% van 125.400,-- 25.080,— rente 9% van 125.400,-- 11.285,— "7 36.365,-- De kapitaallasten van 36.365,-- kunnen worden gedekt door het op de post "Bestemmingsplannen" (volgnr. 154) geraamde krediet voor het jaarlijks woningmarktonderzoek met hetzelfde bedrag te verlagen. MM

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 390