LhUhzz -10- 8. Onderhoud standbeeld "Us Heit". In het kader van het beleidsplan 1979-1983 is de vraag gesteld wan neer het standbeeld van "Us Heit" een goede opknapbeurt zou krijgen. Aan gezien met "opknapbeurt" meer werd bedoeld dan de jaarlijkse schoonmaak beurt hebben wij de direktie van de Dienst Stadsontwikkeling gevraagd wel ke extra zorg aan het standbeeld zou kunnen worden besteed. De direktie van deze dienst heeft ons meegedeeld dat het niet raad zaam is de verweringslaag (een groene oxidatielaag) op het bronzen beeld te verwijderen aangezien deze laag tevens beschermlaag is. De zwarte aan slag op het beeld is hoofdzakelijk vuilaanslag, die zich plaatselijk vrij vast op de oxidatielaag heeft vastgezet. Verwijdering van de zwarte aan slag, zal tot gevolg hebben dat ook de beschermende oxidatielaag wordt aangetast. Wij zijn daarom van mening, dat het onderhoud van het beeld beperkt dient te blijven tot de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Van de sokkel is het ingebeitelde opschrift niet meer duidelijk lees baar doordat de vergulde laag van het opschrift is verweerd. Het opnieuw vergulden van dit opschrift vergt een uitgaaf van naar raming 1.100, -. Wij stellen U voor terzake een krediet van 1.100,beschikbaar te stellen. De kosten van 1.100,kunnen worden gedekt door tot hetzelfde be- drcg te beschikken over een gedeelte van het restauratiefonds monumenten. De Commissie Openbare Werken kan zich met ons voorstel verenigen. 9. Bijdrage a fonds perdu aan de kanovereniging "De Hydronauten" ten beho ve van de bouw van een clubhuis. In verband met ons in bijlage nr. 207 opgenomen voorstel wordt een krediet van in totaal 18.200,-- geraamd voor het verlenen van een ge meentelijke bijdrage a fonds perdu ad 13.000,-- aan de kanovereniging "De Hydronauten" en het aan die vereniging doorbetalen van een door de ge meente van de provincie te ontvangen bijdrage a fonds perdu ad 3.200 ten behoeve van de bouw van een clubhuis. Tegenover de kosten van 18.200,-- kan een bijdrage van de provincie tot een bedrag van 5.200,worden geraamd. De uit de resterende investering van 18.200,-- minus 5.200,-- is 13.000,-- voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.690,— gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4 van 13.000,-- 520,— rente: 9 van 13.000,-- 1.170,— Voor dekking van de kapitaallasten van 1.690,-- is ruimte aanwe ig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van bijdragen a fonds perdu voor clubhuizen. Zie ook punt 2 begroting Dienst voor Sport en Recreatie. 10. Subsidiëring van het vrijwilligerswerk ten behoeve van bejaarden. In verband met ons in bijlage nr. 202 opgenomen voorstel wordt eer krediet van 15.000,-- geraamd voor het verlenen van een extra subsid e aan de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden ten behoeve van het vrijwill - gerswerk voor bejaarden in de wijkgebonden bejaardensociëteiten en in e dorpen. De kosten van 15.000,-- kunnen worden gedekt door de op de post "Bejaardenwerk" (volgnr. 570/1) terzake geraamde stelpost met hetzelfd bedrag te verlagen. -11- 11. Realiseren van een tijdelijke woonwagen-standplaats aan de Ouddeelstraat. In verband met ons in bijlage nr. 203 opgenomen voorstel wordt een krediet van 78.300,-- geraamd voor het realiseren van een tijdelijke woonwagen-standplaats aan de Ouddeelstraat. Tegenover de kosten van 78.300,— kan gedurende vijf jaren een rijksbijdrage worden geraamd met een contante waarde van totaal 26.710,--. De uit de resterende investering van 51.590,78.300,minus 26.710,--) voortvloeiende kapitaallasten worden op basis van een 25- jarige, 9 annuïteit geraamd op 5.255,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 1,181 van 51.590,-- 610, rente: 9 van 51.590,4.645, De jaarlijkse lasten wegens onderhoud worden geraamd op 1.000,--. Tegenover de totale jaarlijkse lasten van 6.255,5.255, 1.000,kan een huuropbrengst van 1.200,per jaar worden geraamd. Voor dekking van de resterende lasten van 6.255,-- minus 1.200,— is 5.055,— is bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984 terzake ruimte gecreëerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640). Zie bijlage nr 211 en punt II van dit voorstel. 12. Aanbrengen stadsplattegronden op reclamezuilen. In verband met de uitbreidingen in Leeuwarden buiten de rondweg is het gewenst ten behoeve van passanten, bezoekers en inwoners op markante punten, bij de grote parkeerplaatsen en bij de toegangen naar de nieuwe wijken stadsplattegronden te plaatsen. Met Publex B.V. te Amsterdam, die de exploitatie van de reclame-ob jecten in Leeuwarden verzorgt, is overleg gepleegd om op een aantal plaat sen in de stad door middel van de bekende driehoekszuilen stadsplattegron den aan te brengen. Van de driehoekszuilen zal één vak worden benut voor een plattegrond en twee vakken voor reclame. De kosten van 25 stadsplattegronden worden geraamd op 9.600, Wij stellen U voor terzake een krediet van 9.600,beschikbaar te stellen. Tegenover de kosten van 9.600,-- kan een hogere opbrengst uit de affichereclame worden geraamd, welke voor 1980 op x 4.000,-- is 2.000,gesteld kan worden. De daarna voor rekening van de gemeente blijvende kosten van 9.600,-- minus 2.000,-- is 7.600,-- kunnen worden gedekt door de ra ming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde be drag te verlagen. Recapitulatie. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) dient te worden verlaagd met een bedrag van 7.600,voor het aanbrengen van stadsplattegronden op reclamezuilen. Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 27.820,-- beschikbaar. Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 392