80.000,-- 2.200,- 2.200,- I 1980. 11980 6.000,-- 16.800,™ Omschrijving Vergoedingen aan de huurders van de woningen van de Simon de Vliegerstraat terzake van door henzelf aangebrachte voor zieningen af: rijksbijdrage Renovatie van het complex 160 gemeentewoningen de Greuns (aanvullend krediet) Renovatie van het complex 68 woningen Camminghastraat 10. Douw van een tijdelijk gebouw t.b.v. het universitair onderwijs in Camstraburen-lloord 11. Aanbrengen van een muur op de eigendomsgrens tussen het perceel Kleine Kerkstraat 32 en gemeente eigendommen aldaar af: bijdrage eigenaar Datum beschik baar stellen krediet. 12-3-79 bijl.nrs. 111 en 117 2-4-79 bijl.nrs. 14-2 en 1^7 23-4-79 bijl.nrs. 151, 191 14-5-79 bijl.nrs. 204, 223 5-6-79 bijl.nr 258 Krediet. 64.000,— 16.000,— 455.240,— 3.668.405,— 720.000,— 4.400,- Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 56) Totale lasten Dekking T.l.v. ruimte voor de stadsvernieuwing Qinnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het woningbedrijf idem Rendabel Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het woningbedrijf Omschrijving 12. Restauratie van de0 Keimpemastins e.a. (Grote Kerkstraat 46 en 48 en Oacobijner- kerkhof 2 en 4 af: rijksbijdrage 13. Aanvullend krediet voor de reha bilitatie van het pand Grote Kerkstraat 30 te Leeuwarden 14. Verbetering van de woning Kalverdijkje 78 (aanvullend krediet) 15. Rehabilitatie van de woning Huizum-Dorp 97 16. Rehabilitatie van de woning Huizum-Dorp 12, alhier 17. Verbetering van het pand Dokkumertrekweg 4, alhier 18. Automatisering administratie Datum beschik- Krediet, baar stellen krediet. 5-6-79 bijl.nrs. 228 en 258 5-6-78 bijl.nrs 245, 258 5-6-79 bijl.nrs 229, 258 26-6-79 bijl.nrs. 274, 313 26-6-79 bijl.nrs. 302, 313 27-8-79 bijl.nrs. 373, 377 19-11-79 bijl.nrs. 503, 505 I Afschrijving 1 Rente (9 Totale lasten Dekking 1.304.250,— 673.500,- 630.750,- 190.500,- 60.885,— 275.190,— 207.685,— 70.340,— 264.800,— 52.960,— (20 56) 23.835,- papier onderhoud 76.795,— 99.595,— T.l.v. het Fonds voor Stadsvernieuwing een bedrag van 254.750,— Rest rendabel Rendabel idem T.l.v.ruimte voor de stadsvernieuwing idem idem Post automatisering huurincasso batig saldi van de algemene beheersnorm en onderhoudsfonds

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 394