1 11.000,-- 60.000,— 2.000,- 16.000,- 18.000,- 100.000,- 2.200,— (20 1.800,— (10 10.000,- (10 1.620,— Omschrijving 19. Aanschaffen van een bestelwagen t.b.v. de onderhoudsdienst 20. Aanleg c.v. installaties in 12 woningen van het complex 151 woningen Ualistraat 21. Bouw woning op perceel Huizum-Dorp 100 Dienst voor Reiniging en Brandweer. 22. Ombouwen van een oude kolken- zuiger tot faecaliënwagen aanschaf van een nieuwe kolken- zuiger (aanv. krediet) 23. Aanschaf van 100 wijkcontainers i.v.m. proeven met alternatieve methoden van huisvuil- inzameling 24. Materiaal t.b.v. gladheids- bestri jding Datum beschik baar stellen krediet. 19-11-79 bijl.nr. 505 19-11-79 bijl.nrs. 467, 505 19-11-79 bijl.nrs. 500 en 505 27-8-79 bijl.nrs. 377 19-11-79 bijl.nrs. 502, 505 19-11-79 bijl.nr. 505 Krediet. 239.060,-- 49.500,-- Afschrijving 1980. 4.950,- (10 Rente 1980 (9 990,— 9.000,- 4.455,— Totale lasten 3.190,— 3.420,— 19.000,— 9.405,— Dekking Verhoging van de opbrengst onderhouds bijdragen van huurders Rendabel T.l.v. ruimte stadsvernieuwing Besparing kapitaal- lasten van 2 in 1978 geraamde huisvuilauto's en verhoging opbrengst reinigingsrechten T.l.v. het begrotings overschot T.l.v. de post reservering correcties wegens taxatie fouten Omschrijving Datum beschik- baar stellen krediet. Kred iet. TvT selirijvlng 1980. Rente 1980 T otaIn lasten Dekking Dienst Stadsontwikkeling. 25. Aanbrengen buitenmuren aan de panden Anjelierstraat 1 en 19 af: rijksbijdrage 26. Bouwrijpmaken industriegebied Hemrik - realiseren van de plannen voor wegaanleg c.a. - ophogingswerkzaamheden 27. Bouwrijpmaken c.a. plan Huizum-Wielenpolle 28. Verbeteren van de woonomgeving Achter de Grote Kerk 29. Instellen van een verkeerslus Eewal 30. Kosten doortrekken van de Rem- brandtstraat als verbinding tussen de Willem Lorestraat en het Zuidvliet 19-2-79 bijl.nr. 88 12-3-79 bijl.nrs. 98, 117 23-4-79 bijl.nrs. 168, 191 23-4-79 bijl.nrs. 156, 191 14-5-79 bijl.nrs. 205, 223 14-5-79 bijl.nrs. 196, 223 34.800,- 27.840,- 6.960,- 2.290.000,- 670.000,- 2.960.000,- 444.000,- 155.000,— 187.500,— 163.000,— T.l.v. ruimte voor de stadsver nieuwing Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het grondbedrijf Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het gebied Huizum-Wielen polle T.l.v. ruimte voor de stadsvernieuwing idem Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het bestemmingsplan "Het Vliet - Wel gelegen I"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 395