i r i Omschrijving Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking 31. Kosten bouvvrijpmaken van het bestemmingsplan "Aldlan-Oost VI" (3 ha) 5-6-79 bijl.nr 258 486.000,— Rendabel binnen de grondexploitatie van het bestemmings plan Aldlan-Oost 32. Bouwrijpmaken oostelijk gedeelte van het saneringsnieuw- bouwgebied in Huizum-Dorp 26-6-79 bijl.nrs. 298, 313 398.000,— Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het bestemmingsplan Huizum-Dorp 33. Ontwikkeling van Camminghaburen, tweede fase 26-6-79 bijl.nrs. 276, 313 7.500.000,— Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het bestemmingsplan Camminghaburen 34. Aanleg ontsluitingsweg ten zuiden van Fopma's Reed in Wijtgaard 26-6-79 bijl.nrs. 281, 313 210.500,— Eventueel nadelig saldo wordt gedekt door beschikking over het Fonds voor dekking exploitatiekosten grondplannen 35. Gouwrijpmaken van het gebied Wirdum-Marwerd 6-8-79 bijl.nrs. 338, 340 703.000,— Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het bestemmingsplan Wirdum-Marwerd 36. Asfalteren Legedyk tussen Aldlansdyk en de Hempenserweg, alsmede het herstraten van het trottoir 6-8-79 bijl.nrs. 315, 340 30.000,— i Binnen het kader van een sluitende ex ploitatie van het bestemmingsplan Huizum-Oostergo I Omschrijving Datum beschik baar stellen Krediet. Krediet Afschrijving I 1980. Rentre 1980 {9 Tot.a le lasten Dekking 37. Inrichting van de woonomgeving in het plangebied Cambuur 6-8-79 bijl.nrs. 339, 340 1.276.000,— Binnen het kader van een sluitende exploitatie van het plangebied Cambuur. 38. Continuering projectleiding bestemmingsplan Cammingha buren 27-8-79 bijl.nrs. 345, 377 1<J7.000, Binnen het kader van een sluitende exploitatie van het bestemmingsplan Camminghaburen 39. Aanschaf van een maainiachine met 5 messenkooien Aanschaf van een kabine voor een reeds aangeschafte hooi- maaier; een vorkhef te monteren op een trekker; een poliepgrijper met een tegelklem en een bladblazer Stelpost voor noodzakelijke aanvullende investeringen 17-9-79 bijl.nr. 405 60.060,— 31.965,— 63.975,— 12.015,-- (20 6.395,— (20 5.405,— 2.880,-- 17.420,— 9.275,— Door verlaging van de post "diensten en leveringen door derden" 156.000,— 26.695,-- 4-0. Inbreng van de v.m. Prins Frederikkazerne Kosten van bewaking en instandhouding 1979 8-10-79 bijl.nr. 433 1.335.000,— 75.000,— Voorshands worden de lasten op de boek waarde van het gebouw bijgeschreven. 1.410.000,-- ■F. C". -e' jv t". -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 396