L 100.800,— 101.110,— Omschrijving Al. Aanleg groenvoorziening langs de Wirdumervaart Niet terug te vorderen B.T.W. van eerder in het plan Huizum-Oostergo uitgevoerde werken A2. Tijdelijke huisvesting van de diensten en van bouw- en woningtoezicht af: geheel afgeschreven t.l.v. buitengewoon onder houd 1979 af: reeds geraamde uit breiding telefoon installatie Wisses- dwinger 1 A3. Reconstructie Schoenmakers- perk e.o.(aanvullend krediet) AA. Subsidie aan de Stichting Stadsvernieuwingscorporatie Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Af schrijving 1980. Rente 1980 (9 8-10-79 bijl.nrs. A21A33 266.500,— 1A6.000, A12.500,-- 29-10-79 bijl.nrs. A51A6A 157.000,-- 13.000,-- 30.270,— div.per centages 10.530,— IAA.000,-- 27.000,-- Huur Overige exploita tielasten 117.000,— 29-10-79 bijl.nrs. A50, A6A 39.000,-- 19-11-79 bijl.nrs. A9A, 505 3A0.950, Totale lasten A0.800,— 50.000,- 10.000,- Dekking Rendabel binnen het kader van een sluitende exploitatie van het bestemmingsplan Huizum-Oostergo. 50 van de lasten rendabel 50 t.l.v. gewone dienst (begrotings overschot) T.l.v. de financiële ruimte voor de stadsvernieuwing T.l.v. ruimte voor de stadsvernieuwing. ümscnrijvxng Dienst voor Sport en Recreatie. A5. Het treffen van voorzieningen in het zwembad "Jacob Cats- plein" i.v.m. de waterleverantie A6. Aanschaf van materialen t.b.v. het organiseren van een project jeugdzeilen" op de Kleine Wielen Datum beschik- I Krediet. baar stellen krediet. Al'schr i jvi ng 1980. A7. Aanleg 5e fase van het sport en recreatiecomplex Kalverdijkje (aanleg van het resterende deel van het wielercircuit en de aanleg van vijf hockeyvelden inclu sief oefenhoek) grondkosten af: rijksbijdrage 19-2-79 bijl.nrs. 88 en 89 12-3-79 bijl.nrs. 11A, 117 19.000,- 16.550,— 12-3-79 bijl.nr. 117 2.665.000,— 270.000,- 2.955.000,- 1.831.600,- 1.123.A00,— Oen te 1980 (9 Totale lasten Dekking 760,- (A 2.760,- (16 2/3 22.A70,— (2 1.710,- 1.A90,— personeels lasten materiaal 2.A70,— A.250, 3.600,-- 1.A00,- 123.580,- T.l.v. volgnr. 6A0 (sportaccommodaties) Verhoging van de opbrengst cursus gelden (volgnr. 2) Dekking t.l.v. volgnr. 6A0 sportaccommodaties

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 397