1 1 - 23.000,- (21 Bouwkosten (ir bestrating, be technische inr 21.400,— (10 inventaris 2.160,— 1.620,-- Omschrijving 48. Aanbrengen van een automa tische slagboominstallatie op camping "De Kleine Wielen" 49. Aanpassing van de electrici- teitsinstallatie van de camping "De Kleine Wielen" 50. Kosten van aanschaf van In rollen zwart plastic benodigd voor een experiment in de openlucht-zwembaden "Nijlan" en "De Kleine Wielen" ter verkorting van de opwarmtijd van de zwembassins 51. Aanleg lichtinstallatie trainingsveld Bisschopsrak t.b.v. de voetbalvereniging "Lions" 52. Aanschaf van een druk- verhogingsinstallatie voor de warmwatervoorziening van sporthal/zwembad "Kalverdijkje" 53. Vervanging kantine-inventaris sporthal Nijlan Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking 2-4-79 bijl.nr. 147 21.000,— 2.100,— (10 1.890,— 3.990,— Besparing op perso neelslasten (volg nr. 2). 14-5-79 bijl.nr. 223 63.000,— 6.300,— 5.670,— 11.970,-- Dekking t.l.v. volgnr. 640 (kap. lasten recreatie gebieden) 5-6-79 bijl.nr. 258 2.500,— Beschikking over het Fonds voor Energie besparende maat regelen 2.500,--) 26-6-79 bijl.nr. 313 12.000,— 800,— (6 2/3 1.080,— 1.880,— T.l.v. volgnr. 640 (kap.lasten ver lichting trainings veld Wijtgaard). 26-6-79 bijl.nr. 313 35.400,— 1.415,— (4 3.190,— 4.605,— Verlaging van de post "waterverbruik" 3.490, en "onderhoud en rei niging" 1.115,--) 26-6-79 bijl.nr. 313 2.800,-- 280,— (10 255,- 535,- T.l.v. volgnr. 640 (kap. lasten sport accommodaties) Oms cnrijv I Datum beschik- baar stellen krediet. Krediet 54. Veiligheidsvoorzieningen aan de spinnekopmolen in de Groene Ster 55. Schade oeververdediging Groene Ster (aanvullend krediet) 56. Aanleg van een brug over het Woudmansdiep af: rijksbijdrage 57. Verbetering woongedeelte boederij Ouddeel 11 58. Reparaties aan de beweegbare vloer in het zwembad Kalver- dijkje Dienst Sociale Werkvoorziening. 59. Bouw van een arbeidsrevalidatie afdeling annex administratief centrum B.T.W. 26-6-79 bijl.nrs. 303, 313 6-8-79 bijl.nr. 340 6-8-79 bijl.nrs. 323, 340 29-10-79 bijl.nr. 464 19-11-79 bijl.nr 477, 505 26-6-79 bijl.nrs. 259 en 313 24.000,— 36.500,— 111.000,— 78.750,— 32.250,— 18.000,-- 2.557.800,— 399.530,- 2.957.330,— Afschrijving I Rente 1980. 1980 (9 3b i Totale lasten Dekking 960,— (4 915,- (2| 805,- (2i 355,- 20 jaar 9 ann. 48.180,— 3.285,— 2.905,— 37.505,- Grond- <osten 173.440,- cl. c.v.) planting, ichting 19.260, 3.120,— 4.200,— 3.710,— 1.975,- 37.505,- 221.620,- 40.660,- T.l.v. volgnr. 640 (recreatiegebieden) Reservering correctie wegens taxatie-fouten. Dekking t.l.v. volgnr. 640 (recreatiegebieden) D.m.v. verhoging van de post "Huur opstal len en installaties" Beschikking over een gedeelte van de risico-reserve. Restitutie B.T.W. 399.530,— Vergoeding kosten sociale zorg, rest t.l.v. volgnr. 640

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 398