i 1 2.000,- (8 20.000,— (8 1.280,- Omschrijving Datum beschik baar stellen krediet. Krediet. Afschrijving 1980. Rente 1980 (9 Totale lasten Dekking 60. Treffen van energiebesparende maatregelen bij de bouw van een arbeidsrevalidatie-afde- ling annex administratief centrum 19-11-79 bijl.nrs. 501, 505 65.865,— Haar verwachting rendabel. Eventueel onrendabel. Gedeelte t.l.v. Eonds Energie besparing Gemeentelijke Sociale Dienst. 61. Automatisering van alle uitkeringsregelingen plus de bedrijfsadministratie bij het C.E.V.A.N. 2-4-79 bijl.nrs. 143, 147 297.000,— 59.400,— (20 21.385,— 80.785,— T.l.v. volgnr. 640 (investeringen G.S.D. (Rente berekend van 237.600,-- na 1 jr. afschrijving) Gemeentebegroting Hoofdstuk II. 62. Micro-verfilming archivalia 5-6-79 bijl.nr. 258 27.000,— 27.000,— ineens) 27.000,— T.l.v. volgnr. 640 (microfilmappara- tuur) Hoofdstuk III. 63. Aanleg schuilgelegenheid in parkeergarage Wilhelmina- plein 8-1-79 bijl.nrs. 15/1979 en 24/1979 3.160.000,— Rijksbijdrage van 3.160.000,— 64. Stelpost voor verbetering en vervanging van bestaande installaties en/of onder delen 13-2-79 bijl.nr. 81 100.000,— 12.500,— (12 9.000,— 21.500,— T.l.v. volgnr. 640 (verkeersvoor zieningen) 65. Stelpost voor incidentele verbeteringen 13-2-79 bijl.nr. 81 15.000,-- 750,— 1.350,— 2.100,— T.l.v. volgnr. 640 (openbare verlich ting Datum beschik- 1 baar stellen Krediet Arsclit! Jvloy 1980. Ren^i 198Ü lasten Dekking Omschrijving 66. Aanvullend krediet uitbreiding verkeerslichteninstallatie op het kruispunt rijksweg 351 - Douwe Kalmaleane - Poptawei met een filesignalerings systeem 67. Aanschaf van een soft-ware verkeerslichtensimulator met randapparatuur (aanvullend krediet) 68. Openbare verlichting Wirdum-Marwerd 69. Aanbrengen verkeerslichten installatie Leeuwerikplein Kreoiet. 70. Voorzieningen politiebureau 71. Vervanging takelauto 23-4-79 bijl.nrs. 167, 191 5-6-79 bijl.nr. 258 6-8-79 bijl.nrs. 338,340 17-9-79 bijl.nrs. 396, 405 29-10-79 bijl.nr. 464 29-10-79 bijl.nr. 464 25.000,— 25.000,— 14.200,- 250.000,— 135.500,- 34.000,- 5.000,— (20 355,- (2i 3.390,- (2* 3.400,- (10 2.250,- 2.250,— 22.500,-- 12.195,— 3.060,— 4.250,— 7.250,— 1.635,— 42.500,— 15.585,— 6460 TJvvolgno. 640 (civieltechnische investeringen) T.l.v. volgnr. 640. T.l.v. volgnr. 640 (civieltechnische werken) T.l.v. volgnr. 640 verkeersvoorzieningen 24.890,--), t.l.v. volgnr. 642 (reserve ring correcties wegens taxatiever- schillen 17.610,--). T.l.v. volgnr. 640. Idem

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 399