- 2 - III. A. aan het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke scholen voor buitengewoon lager onder wijs voor Leeuwarden en omgeving, alhier, voor de kosten van een conciërge en een administratieve kracht aan de Da Costaschool voor de kernafdeling en de afdeling voor voortgezet buitengewoon onder wijs, voorlopig beschikbaar te stellen respectievelijk 26.300, en 22.500,en ten behoeve van zijn school voor zeer moeilijk lerende kinderen, De Schutse, voor de kosten van een concierge 8.900, B. ten behoeve van de Stichting Leeuwarder Parkherstellingsoord, voor de kosten van een conciërge en een administratieve kracht voorlopig respectievelijk 26.320,— en 16.650,— beschikbaar te stellen; IV. voor de kosten van logopedie voorlopig beschikbaar te stellen: A. aan het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke scholen voor buitengewoon lager onder wijs voor Leeuwarden en omgeving, ten behoeve van zijn school voor moeilijk lerende kinderen, de Da Costaschool, 46.000,en ten behoeve van zijn school voor zeer moeilijk lerende kinderen, De Schutse, 15.000, B. aan de Vereniging voor Christelijk onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te Leeuwarden, ten behoeve van zijn school voor deze kinderen 39.000, C. aan de Stichting Leeuwarder Parkherstellingsoord ten behoeve van De Buitenschool 7.056, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Benoemen van een lid van de Bestuurscommissie voor de Academie voor beeldend kunstonderwijs "Vredeman de Vries". Bijlage no. 64 Leeuwarden, 7 februari 1980, Aan de Gemeenteraad. Mevrouw G.G. Faber-Hornstra is onlangs periodiek afgetreden als lid van de Bestuurscommissie voor de Academie voor beeldend kunstonderwijs "Vredeman de Vries". Mevrouw Faber is destijds door U benoemd op voor dracht van de Fryske Kultuerried. Thans doet de Fryske Kultuerried de volgende voordracht: 1. de heer G.A.M. Stauthamer, Boskwei 23? Zwagerbosch; 2. de heer J. van Tuinen, Gysbert Japicxstrjitte 19> Sneek. Gelet op het gebied waaruit de studenten van de academie afkomstig zijn, lijkt het ons geen bezwaar, dat een persoon die niet in de gemeente Leeuwarden woonachtig is, tot lid van deze bestuurscommissie wordt benoemd. Wij geven U in overweging tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 39