'U Nr. 844 a« DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 51 BESLUIT I. aan te kopen van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum 't Vliet", gevestigd te Leeuwarden, het perceel met opstal, plaatselijk bekend Voorstreek 106, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 4799, groot 356 ca, alsmede een aangrenzend onbebouwd per ceeltje grond aan de Wijdesteeg, kadastraal bekend gemeente en sec tie alsvoren, nummer 2738» groot 38 ca» welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning zijn aangege ven, voor een (symbolische) prijs van in totaal 1,en verder onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aange merkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypo theek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen met opstal worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet boek; 6. de gemeente Leeuwarden verplicht zich de tussen de verkoopster (oorspronkelijk genaamd Stichting Katholieke Centrale voor Maat schappelijk Werk) en de te Leeuwarden gevestigde Onderlinge Le vensverzekeringmaatschappij O.B.P. gesloten onderhandse overeen komsten van geldlening, waarvoor de gemeente Leeuwarden zich ga rant heeft verklaard, gedateerd respectievelijk door de geld- neemster op 9 augustus 1973 27 juni 1974 en door de geldgeef- ster op 27 september 1973 en 28 juni 1974» oorspronkelijk groot 260.000,en 27.500,zijnde de pro resto schuld per 14 november 1979 groot respectievelijk 183.500,en 21.250, over te nemen en op naam van de gemeente Leeuwarden te laten stellen met ingang van de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht van bedoeld onroerend goed en tevens met in gang van genoemde datum de terzake verleende garanties in te trekken; 7. de in het kader van de aankooponderhandelingen door de verkoop ster gemaakte taxatiekosten ten bedrage van 1.309»80 zullen van gemeentewege aan de verkoopster worden vergoed; 8. het risico voor het gekochte is voor rekening van de gemeente Leeuwarden met ingang van de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 3