10.000,— 1.620.000,- 22.000,-- 1.100,- (4 Omschrijving Hoofdstuk VIII. 4a. 133. Nieuwbouw t.b.v. de Vijver- school af: reeds geraamd voorberei dingskrediet Nog te ramen af: vergoeding rijk Hoofdstuk VIII. 6. 134. Voorzieningen aan het gym nastieklokaal bij de v.m. W.C. van Munsterschool Hoofdstuk VIII. 7. 135. Renovatie van de Harmonie (le fase) af: bestemmingsreserve saldi vroegere dienstjaren af: reserve voor extra afschrijvingen Datum beschik baar stellen krediet. 19-11-79 bijl.nrs. 497, 505 10-12-79 bijl.nrs. 530, 550 8-1-79 (bi jl .nr 24/1979 23/1979 Krediet. 6.613.000,- 18.240,— 6.594.760,— 6.053.000,— 541.760,— 2.658.250,- 88.250,- 950.000,-- 1 Afschrijving 1980. 19.000,— (2 Rente 1980 (9 85.500,-- Totale lasten 104.500,-- Dekking De kapitaallasten c.a. zullen voor het eerst worden geraamd in het jaar van opening van de school (1981)In 1980 wordt de rente geactiveerd. Beschikking over een gedeelte van de risico-reserve. T.l.v. volgno. 640 (culturele centra). 136. Voorbereiding van het renovatieplan "Kinderboerderij" Aanschaf van twee speel toestellen 137. Financiële medewerking aan de tennisclub "Goutum" t.b.v. de uitbreiding van het tenniscomplex 138. Aanschaf van een fotocopieer- apparaat, twee typemachines, twee archiefkasten, gereed schap voor werkplaatsen, een oven in de werkkelder, fotoapparatuur in de donkere kamer Beveiliging van de vitrines d.m.v. een sleutelsysteem (museum Princessehof 139. Aanvullende inrichting van het speelterrein achter de Buorren te Goutum 140Verwerving van aandelen in de N.V. Stadsherstel Leeuwarden ter dekking van de onrendabel financieringstop i.v.m. de rehabilitatie van de voormalige eigendommen van de Handels drukkerij en Grote Kerkstraat 40 Datum beschik baar stellen «reciiet. Kreet 1 et Af sehr t 1v1nq I Rente 1980. I Rente I 1980 f p x TofcaIe lasten Dekking 12-3-79 bijl.nrs. 108,117 •4-79 bijl.nrs. 132, 147 23-4-79 bijl.nr. 191 23-4-79 bijl.nrs. 175, 191 14-5-79 bijl.nr. 221 4.500,- 35.500,- 40.000,— 7.500,-- 4 5.000,-- 27.000,- 27.400,- 350.000,-- 4.000,- (10 300,- (4 4.400,- (20% van 22.000,--). 500,- (10% van 5.000,--) 4.900,— 3.600,-- 675,— 1.980,-- 4.500,-- 6.480,— 2.470,-- 31.500,— 7.600,— 975,- 6.380,— 5.000,- 3.570,- 31.500,— T.l.v. volgno. 640 (Kinderboerderij gefaseerd renovatie speeltuin). T.l.v. volgno. 640 (bijdragen a fonds perdu clubhuizen). T.l.v. volgno. 640 (investeringen museum Princesse hof) T.l.v. volgno. 640 (investeringen voor speel- en spel- voorzieningen) D.m.v. een uit kering van het Grondbedrijf wegens nadelig renteverschil op aandelen (volgnr. 275).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 406