-O «H "3 I &-t 3 OT CO 3 cn u c a; *H 4-> O ■a jd p O CD VO c 0 r cn«H o •H O O C H C I—CL O (\i o rvi O è1? 3 X> O ON ON <A J O CO X ti- ON ;<C -H O 05 vo O (\j vo - m x rro jc a) o o 3 P P co O C *H ra ro O -3 0\ rH c m vo r** c cf i i co O O C H"\ 0 H 0 Q. CD ■PC CP 33333 P H 03 O J* Q. - co on i-h •H T3 O O CO O co o> 3 -Q O •H N O O ON Beschikbaarstellen van een krediet voor het verbouwen van de openbare Leeuwerikschool ten behoeve van de dependance van de openbare kleuterschool De Houtduif. Bijlage no. 213. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft ingestemd met de aanstelling van een vijfde leidster aan de openbare kleuterschool De Houtduif Telemannstraat 15. Omdat het gebouw waarin deze kleuterschool is gehuisvest vier werklokalen en een speellokaal c.a. bevat zal voor de te vormen vijfde groep kleuters elders onderdak moeten worden gevonden. Er is daartoe een mogelijkheid in de openbare lagere Leeuwerikschool, Leeuwerikstraat 89. In dit schoolgebouw zijn twee leslokalen beschikbaar. Middels een verbouwing kan in een voldoende groot speelwerklokaal worden voor zien. Tevens zal de aangrenzende toilettengroep en een deel van het aanwezige schoolplein ten behoeve van de kleuters worden aangepast. In de concept- "Beleidsnota integratie kleuter- en lager onderwijs", die momenteel in het onderwijsveld in bespreking is en die te zijner tijd U ter vaststelling zal worden toegezonden, wordt gewag gemaakt van de positie van de Leeuwerikschool. Voor het voortbestaan van deze school als basisschool is het toevoegen van een kleuterafdeling van groot belang, omdat in het rayon van deze school geen openbare kleuterschool aanwezig is, waarmee een koppel kan worden gevormd. De in verband met de huisvesting van kleuters uit te voeren verbouwing brengt een aantal voorzieningen voor de lagere school met zich mee, waaraan niet voorbij kan worden gegaan. Het verbouwingsplan is ter inzage gelegd. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op rond 24-0.000,--. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden becijferd op rente 9 21.600,-- afschrijving (20 jaar) 5 12.000, totaal 33.600, en kunnen ten laste van de in de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor modernisering van schoolgebouwen (volgnr. 64-0) worden gedekt. Te Uwer informatie delen wij U mede, dat krachtens de in het kader van Bestek '81 ingevoerde bezuinigingsmaatregelen de ministeriële goedkeuring is vereist van voorzieningen in bestaande schoolgebouwen waarvoor een hogere rijksvergoeding nodig is, dan reeds op basis van het bouwjaar wordt ontvangen. Omdat het in het onderhavige plan om een rigoreuze bouwkundige ingreep gaat, hebben wij de minister verzocht om optrekking van het bouwjaar van de Leeuwerikschool (1926) en de goedkeuring van het plan. Deze goedkeuring be perkt zich tot de ten behoeve van de huisvesting van de afdeling kleuters te treffen voorzieningen. Wij hebben hierop nog geen schriftelijke reactie ontvangen. Mocht de ministeriële goedkeuring terzake worden verkregen en dienten gevolge een hogere rijksvergoeding in het vooruitzicht worden gesteld, dan zullen de kapitaallasten, die betrekking hebben op de voorzieningen ten behoeve van het kleuteronderwijs, geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedekt ten laste van de meerdere rijksvergoeding. In het ontkennende geval zullen de jaarlijkse lasten geheel voor rekening van de gemeente blijven. •r-3 -p cn -a a; O) 3 h -p lo - O 3 «H >330 S-i H N -P O u co C <D H H O T3 c on CO LA (A 3 U. "3 O 3 vo vo -H CO rvj j3 cm on u o 0\ i— rn h on "H JD rr\ u u 3 O O "3 •H C "3 4-> "3 C r- 0 0 C H 3 3 C 3 ro C 3 C -P 03 •H C 3 P O 3 3 o -p co P H 3 (0 O I P rP .Q 3 3 O P -P O -c _c O Q. 3 O O "3 CO -P la ■P 3 3 P P P 3 co "3 •H C cn

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 409