Aangezien het voor het openbaar onderwijs van essentieel belang is, dat bij de aanvang van het komende schooljaar een afdeling voor kleuters aan de Leeuwerikschool wordt verbonden en daarvoor adequate huisvesting aanwezig is, zijn wij van oordeel, dat met de uitvoering van de voorgenomen verbouwing dient te worden vooruitgelopen op de genoemde ministeriële goed keuring. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. No. 6728. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage nr. 213); BESLUIT: I. voor het verbouwen van de openbare lagere Leeuwerikschool ten behoeve van het huisvesten van een dependance van de openbare kleuterschool De Houtduif en voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de genoemde lagere school een krediet van 240.000,-- beschikbaar te stellen. II. In verband met het gestelde onder punt I. de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1980 te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 410