NO. 68J3 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980, bijlage no. 214; BESLUIT 1 aan te wijzen tot vernieuwingsgebied in de zin van artikel 3 van bovengenoemde beschikking het gebied de binnenstad één en ander volgens de op de bij dit besluit behorende kaart 02 aangegeven grenzen; 2. te verklaren dat: a. voor het onder 1 genoemde gebied verbeterings- en herindelings plannen worden vastgesteld in de zin van artikel 6 van de meergenoemde beschikking. b. de uitvoering van de werken binnen het aangewezen gebied zal moeten plaatsvinden op basis van de ramingen van kosten en ,-v opbrengsten, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het bij dit besluit behorende rapport; de aanpak van het onder 1 genoemde gebied zal geschieden over eenkomstig de volgorde van werkzaamheden zoals deze zijn over gelegd in hoofdstuk 6 van het bij dit besluit behorende rapport. 3. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te verzoeken om, met toepassing van artikel 16 lid 3 van meergenoemde beschikking een bijdrage te verlenen in de voorbereidingskosten van de verbeterings- en herindelingsplannen tot een bedrag van 1.623.000,verminderd met de reeds uit 's rijks kas verleende bijdragen ad. f 401.895»zodat de bijdrage wordt vastgesteld op 1.221.015, 5. de genoemde Minister te verzoeken om met toepassing van artikel 18 van de beschikking een voorschot op de te verlenen bijdragen in de voorbereidingskosten toe te kennen, berekend naar 80% van de onder 3 geraamde bijdrage ad 1.221.105,zodat het voorschot kan worden vastgesteld op 976.884, Gelet op de Beschikking Geldelijke Steun Stadsvernieuwing 1977 (Stort. no. 119 van 22 juni 1977); 4. de genoemde Minister te verzoeken een bijdrage, als bedoeld in artikel 17 van de beschikking toe te kennen tot een bedrag van 52.2i3.OOO,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 418