No. 7120. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 215); BESLUIT: medewerking te verlenen aan de ontbinding van de bij zijn besluit van 18 februari 1980, no. 1691, tussen de gemeente Leeuwarden en Aannemings bedrijf Gebr. Maurits B.V., gevestigd te Leeuwarden, gesloten overeenkomst met betrekking tot de verkoop en koop van een aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 1.924- m2, voor een prijs van 163.54-0,(exclusief B.T.W.). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. /erkoop van in het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans" gelegen lercelen grond. lijlage no. 216. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 3 gegadigden overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van de op de ter inzage gelegde tekeningen aangegeven percelen industrie terrein. De voorgenomen bouw is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans" Ten aanzien van de prijzen waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. Hel instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 420