6. bij niet-nakoming van de verplichtingen en bij overtreding van de verboden, bedoeld onder 3, 4 en 5, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden een boete van 100.000,--; deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 7. de koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigen domsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, rechten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 8. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland; 9. de koopster dient voor eigen rekening te zorgen voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde overrit teneinde te kunnen komen van en gaan naar de openbare weg; 10. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de overdrachtsakte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeet kundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 1.854,86 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster; 11. de koopster is de ingevolge het bepaalde in het raadsbesluit van 8 maart 1976, no. 2912 b, te betalen vergoeding voor de reservering van het verkochte verschuldigd tot de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht; 12. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 13. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 14. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 15. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. No. 7121 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 216); BESLUIT: te verkopen aan B.V. Verffabriek v/h 3oh. Zandleven, gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven, in het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans" ten oosten van de Archimedesweg gelegen perceel grond ter grootte van plm. 4.040 m2, voor een prijs van 141.000,-- (géén B.T.W. verschuldigd) en voorts onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de be paling van de totale koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de totale koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht; 4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestem ming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte ter rein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandelsbedrijf te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten ge bouwen voor detailhandelsactiviteiten te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; het is de koopster verder verboden op het gekochte terrein of in de daarop te stichten gebouwen verfproducten te (laten) mengen of te (laten) overgieten; 5. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond uit sluitend een verkoopkantoor, alsmede eventueel een magazijn voor de opslag van gerede verfproducten in gesloten eindverpakking, wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden vol tooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 422