No. 7121 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 216); BESLUIT: te verkopen aan B.V. Bouwmechanisatie C. de Hon Zn., gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een blauwe omlijning aangegeven, in het bestemmingsplan "Industriegebied Schenken schans" ten oosten van de Archimedesweg gelegen perceel grond ter grootte van plm. 2.736 m2, voor een prijs van 95.760,(géén B.T.W. verschuldigd) en voorts onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; de door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de be paling van de totale koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de totale koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandelsbe drijf te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelsactiviteiten te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 5. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 424