No. 7122 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 217); BESLUIT: I. aan te kopen van ir. D.G. Reitsma, wonende te Arnhem, en consorten, een noordelijk gedeelte ter grootte van plm. 1.100 ca van het aan de Wergeasterdyk te Goutum gelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie E, nummer 321, welk perceelsgedeelte op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning is aangegeven, voor een prijs van 7.700,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, vrij van vruchtgebruik, hypotheek en beslag, doch in het genot van pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de overdrachts akte; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceelsgedeelte worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4-. het over te dragen perceelsgedeelte zal van het aan de verkopers in eigendom verblijvende perceelsgedeelte worden afgescheiden door een door en op kosten van de gemeente Leeuwarden nieuw te graven vee- kerende sloot, welke zal zijn gelegen voor de helft op het over te dragen perceelsgedeelte en voor de helft op het aan verkopers in eigendom verblijvende perceelsgedeelte; 3. het onderhoud van de onder 4 bedoelde sloot is ten laste van de ver kopers en de gemeente Leeuwarden, ieder voor dat gedeelte behorende tot hun/haar eigendom; 6. verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 427