No. 7122 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 217); BESLUIT: met mevr. R. Miedema-Gosligawonende te Goutum, Wergeasterdyk 52, een overeenkomst aan te gaan tot het ontbinden van de pachtovereenkomst ten aanzien van een noordelijk gedeelte ter grootte van plm. 1.100 ca van het aan de Wergeasterdyk te Goutum gelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F, nummer 321, onder toekenning door de gemeente Leeuwarden van een schadeloosstelling van 1.1A4,en verder onder de bedingen, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende ontwerp overeenkomst. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - II. het onder I bedoelde perceelsgedeelte onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderinc van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 428