Subsidiëring in restauratie/rehabilitatie-werkzaamheden. B jlage nr. 218. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Ten behoeve van de restauratie en rehabilitatie van monumentale gebouwen in d Leeuwarder binnenstad heeft de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappe- 1 jk Werk monumenten-subsidies in uitzicht gesteld, aanvullende subsidies ver- 1 end of de definitieve subsidies vastgesteld. Het is gebruikelijk, dat de gemeente een subsidie verleent gelijk aan 30 v n de door de Minister vastgestelde subsidiabele kosten. Op grond hiervan kunnen v or de volgende objecten gemeentelijke subsidies worden toegekend of worden bij- g steld. B j de Put 15. V or de restauratie van dit pand, waarin is gevestigd de vergaderruimte van de L ge "De Friesche Trouw" had de Minister aanvankelijk de subsidiabele kosten be- p aid op 306.749,--. Bij Uw besluit van 24 april 1978, nr. 5420, bepaalde U naar a nleiding hiervan het gemeentelijk subsidie op 92.025,hetzelfde bedrag dat d. Minister in uitzicht stelde. Naar aanleiding van de ingediende geldelijke eind- v rantwoording heeft de Minister de definitieve subsidiabele kosten nu bepaald op en bedrag van 297.457,15 en het subsidie op 89.237,--, derhalve een lager be- o ag dan aanvankelijk in uitzicht werd gesteld. Het gemeentelijk monumenten-subsi- d e dient eveneens op dat lagere bedrag van 89.237,-- te worden vastgesteld 30 van de definitief vastgestelde subsidiabele kosten). C ote Hoogstraat 18. A nvankelijk waren de subsidiabele kosten voor de restauratie/rehabilitatie van t pand vastgesteld op 75.000,het in het kader van het samenwerkingsverband rr t het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maximaal mogelijke subsidiabele bedrag. Het Rijk en de Gemeente hebben elk het monumenten-subsidie o 22.500,bepaald (30 van de subsidiabele kosten). R kening houdend met de aanmerkelijke kostenoverschrijding voor deze restauratie/ r habilitatie heeft de Minister de subsidiabele kosten nader bepaald op 100.000,--, hetgeen betekent dat het Rijk en de Gemeente elk nog 7.500,-- aan [Ktnumentensubsidie kunnen uitbetalen. euweburen 111. D t beschermde monument, dat al geruime tijd niet meer voor bewoning werd gebruikt, is opnieuw voor bewoning ingericht. Daarnaast heeft de huidige eigenaar, de heer R. Terpstra zorggedragen voor de restauratie van verschillende onderdelen van het pand, terwijl de voorgevel en met name het houtwerk daarvan een grondige onder houdsbeurt heeft ondergaan. De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Vsrk heeft terzake het subsidiabel bedrag bepaald op 14.000,en het monumen- tan-subsidie op 30 daarvan of 4.200,De gemeente kan eenzelfde subsidie bedrag in uitzicht stellen. hoordvliet 11. Linnen de begrenzing van het toekomstig beschermde stadsgezicht voor de Leeuwarder binnenstad ligt het pand Noordvliet 11, in gebruik bij de Baptistengemeente. Het pand, dat als beeldbepalend is gekwalificeerd, heeft in het belang van die kwali ficatie een grondige externe opknapbeurt gekregen, waarvoor exclusief het schil- derwerk een bedrag is besteed van rond 35.000,Hiervoor zijn met name de ge vels aangepast aan de vroegere toestand (vervanging van een deur door een raam kozijn, herstel gootlijsten met profileringen en consoles, vervangen van een drietal kozijnen door nieuwe kozijnen van oorspronkelijke vormgeving en herstel van het dak

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 429