De Commissie Monumentenzorg is van mening, dat een gemeentelijk stimulerings subsidie hiervoor op zijn plaats zou zijn, temeer daar van de zijde van monumen tenzorg geen subsidie mogelijk is (het is geen beschermd monument en omdat het pand geen woning bevat behoort ook een koppelsubsidie van CRM/VRO niet tot de mo gelijkheden) Wij zijn van mening dat gezien de kosten, een stimulerings-subsidie tot het vastgestelde maximum van 5.000,te wettigen is. Met de voorgestelde subsidiëring door de gemeente in restauratie- c.q. reha bilitatie-activiteiten is een totaalbedrag gemoeid van 16.700,De uit een be drag van 11.700,voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt in het Ka der van het "Besluit verfijning algemene uitkering monumenten". Het subsidie van 5.000,-- kan ten laste worden gebracht van het Stimuleringsfonds Monumentenzorg. Wij stellen U voor overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp te besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. Nr 7160. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijla ge nr. 218); BESLUIT I» la. in te trekken zijn besluit van 24- april 1978, nr. 54-20, voorzover betreft het gestelde onder 1.2. lb. aan de Loge "De Friesche Trouw", p/a de heer 3.A. van der Mark, Hilleburen 19, Warga, voor de restauratie van het pand Bij de Put 15 in Leeuwarden, een monumenten-subsidie toe te kennen van 89.237,--; 2. aan mevrouw S.M. Hakkenberg-Van Gaasbeek, Grote Hoogstraat 18, Leeuwarden, voor de restauratie/rehabilitatie van het pand Grote Hoogstraat 18, Leeu warden, een aanvullend monumenten-subsidie toe te kennen van 7.500,--; 3. aan de heer R. Terpstra, Nieuweburen 111, Leeuwarden, voor de restauratie van het pand Nieuweburen 111, Leeuwarden, een monumenten-subsidie toe te kennen van 4-.200,--; 4-. aan de Baptistengemeente, Noordvliet 11, Leeuwarden, voor de restauratie van het pand Noordvliet 11, Leeuwarden, een stimuleringssubsidie toe te kennen van 5.000, II in verband met het onder I vermelde een krediet beschikbaar te stellen van 16.700, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Burgemeester. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 430