-2- D. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 27, waarvan opschrift en tekst luiden als volgt: Aanschrijving, lastgeving. Artikel 27. 1. Indien wordt gehandeld in strijd met het verbod, genoemd in artikel 2, dan wel in strijd met een krachtens artikel 3 verleende vergunning, of een krachtens artikel 4- gestelde regel, kunnen burgemeester en wet» houders degene, die als eigenaar, gebruiker, vergunninghouder of uit an. deren hoofde tot het treffen van voorzieningen is bevoegd, aanschrij ven binnen een door hen aan te geven termijn de door hen aan te geven voorzieningen te treffen. 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan door of namens burge meester en wethouders aan de eigenaar, de gebruiker, de vergunning houder, dan wel degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voor zieningen bevoegd is, mondeling last worden gegeven tot het treffen van voorzieningen (het onverwijld staken van het lozen van stoffen daaronder begrepen), indien met het oog op de veiligheid en de goede staat en de werking van de riolering, het (de) zuiveringtechnische werk (en), dan wel de zuiverheid van het oppervlaktewater, onverwijld in grijpen geboden is. 3. Een mondelinge last, als bedoeld in het vorige lid, wordt binnen twee maal 24- uur schriftelijk door burgemeester en wethouders bevestigd. II. Inwerkingtreding - Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van haar afkondiging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Wijzigen Algemeen Ambtenarenreglement. Bijlage no. 220. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Artikel B 4, lid 3, van het Algemeen Ambtenarenreglement, bepalende dat vaste aanstelling met een proeftijd slechts mogelijk is in bijzondere, door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevallen, werd tot 1 januari 1980 toegepast op voor het eerst in gemeentedienst tredende ambtenaren, aan de vervulling van wier betrekking een verhoogd risico is verbonden (bijv. ambtenaren van de beroepsbrandweer). Aanstelling op deze grond waarborgde in voorkomende gevallen vanaf het moment van indiensttreding aanspraak op weduwen- en wezenpensioen, hetgeen in geval van een tijdelijke aanstelling eerst na 6 maanden het geval zou zijn. Aangezien per 1 januari 1980 de z.g.n. drempeltijd uit de Algemene burgerlijke pensioenwet is verdwenen, waardoor vrijwel een ieder met wie een dienstverband (vast of tijdelijk) voor langer dan 6 maanden wordt aangegaan direct en niet pas na 6 maanden ambtenaar wordt in de zin van genoemde wet, bestaat thans geen behoefte meer aan genoemd artikellid. Onder mededeling dat de commissie voor Georganiseerd Overleg zich met schrapping van dit artikellid kan verenigen, geven wij U in overweging over te gaan tot vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.CJ.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 433