No. 7221. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 220); gezien de brief van de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 28 april 1980; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement Enig artikel. Artikel B 4-, vijfde lid, wordt geschrapt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Wijzigen Bezoldigingsverordening 1960. Bijlage no. 221. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Het Kabinet heeft, gelet op de loonontwikkeling in het bedrijfsleven en in het kader van het trendbeleid, besloten het overheidspersoneel in aanmerking te brengen voor een algemene salarisverhoging per 1 januari 1980 van 2,4% met een minimum van 46,per maand. Deze verhoging houdt verband met loonsverhogingen in het bedrijfsleven op grond van compensaties wegens prijsstijgingen. Op de verhoging van 2,4 en op het minimumbedrag zal de derde korting van 0,3 tot 0,7 ingevolge Bestek '81 worden toegepast, terwijl op deze verhoging tevens 0,1 in mindering zal worden gebracht als bijdrage van het overheidspersoneel aan de financiering van de regeling vervroegd uittreden (v.u.t.-regeling) Voorts zal de uitkomst van de nacalculatie 1979 ad 0,36 met een minimum van 6,90 per maand, met ingang van 1 januari 1980 in de salarissen van het burgerlijk rijkspersoneel worden verwerkt. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de gemeentebesturen verzocht overeenkomstige voorzieningen te bevorderen ten behoeve van het gemeente- personeel Hierop heeft het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden de aangesloten gemeenten aanbe volen overeenkomstige maatregelen te treffen. Onder mededeling dat de Commissie voor Georganiseerd Overleg zich met de technische verwerking van bedoelde maatregelen in de Bezoldigingsverordening 1960 heeft kunnen verenigen, geven wij U in overweging over te gaan tot vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 434