No. 7222. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 221); gezien de brief van de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 28 april 1980; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1960. Artikel I. a. Artikel 24-, eerste en tweede lid, wordt gelezen als volgt: "1. Het salaris van de leerling verpleegkundige bedraagt per maand: voor de eerste leerperiode 1.363, voor de tweede leerperiode 1.4-95, voor de derde leerperiode 1.668, 2. Het salaris van de leerling ziekenverzorgende bedraagt per maand voor de eerste leerperiode 1.363,-- voor de tweede leerperiode 1.4-95,-- b. Onderdeel 2, salarisbedragen in guldens per maand bij de aangegeven salarisanci├źnniteit in jaren van de bijlagen A en B, alsmede bijlage C worden vervangen door de bij dit besluit behorende bijlagen. Artikel II. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 435