Garanderen van een geldlening ten behoeve van de inrichting van een ver zorgingstehuis van de "Stichting Huize Sint Jozef". Bijlage no. 67- Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 5 juni 1978 besloot de Raad de gemeente garant te stellen voor de betaling van rente en aflossing voortvloeiende uit een door het Al gemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen aan de "Stichting Huize Sint Jozef" te Leeuwarden te verstrekken geldlening, groot 5-765.000, ten behoeve van de financiering van de bouw van een verzorgingstehuis in de wijk Oldegalileën. Op grond van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975 was de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bereid het verlies, dat voor de gemeente zou kunnen voort vloeien uit voornoemde garantie voor honderd procent ten laste van het Rijk te nemen. De te verstrekken geldlening was uitsluitend bedoeld voor de finan ciering van de bouw. Voor de financiering van de bijkomende zaken, zoals inventarisbestanddelen zou eerst in een later stadium een geldlening wor den aangegaan om het bedrag van de lening zo exact mogelijk te kunnen be palen. Bij brief van 5 december 1979 verzoekt de Stichting de richtige be taling van rente en aflossing te garanderen van een door haar bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aan te trekken geldlening van 3-230.000,op basis van een 91/8% rentende 20-jarige annuïteit. Voor de overige leningsvoorwaarden verwijzen wij U kortheidshalve naar de aanbieding van geldlening, die voor U ter inzage is gelegd. De aan te trekken lening voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het Besluit Leningsvoorwaarden Publiekrechtelijke Lichamen. Aangezien hier geen sprake is van de financiering van bouwkosten kan geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden op grond van arti kel 32 van het Beduit geldelijke steun volkshuisvesting en op artikel 3 van de Beschikking deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor de bouw van woningen en woongebouwen door toegelaten instellingen en andere rechtspersonen, die geen winst beogen. Door de Stichting Dienstverlening Bejaardentehuizen is een exploi tatiebegroting opgezet alsmede een calculatie van de tarieven op basis waarvan de exploitatie sluitend is. Deze tarieven moeten nog door Gede puteerde Staten worden goedgekeurd. Aangezien het besluit tot garant stelling ook door Gedeputeerde Staten moet worden goedgekeurd, kan dit besluit thans zonder bezwaar worden genomen. Onder vermelding, dat de Commissie voor Velzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen stellen wij IJ voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 43