- 2 - Bij het verlenen van parkeervergunningen is er daarom naar gestreefd betrokkenen zoveel mogelijk een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning of zakenadres toe te wijzen. Dit is veelal gebeurd in de straten Achter de Grote Kerk en Bredeplaats. ad d. Bij het aanduiden van de parkeervakken zijn witte klinkers gebruikt Dit is gebeurd met het oog op de duidelijkheid voor de weggebruiker. Wij zijn van mening, dat het aanbrengen van dergelijke klinkers in het algemeen en ook in deze straat niet ontsierend is. Samenvattend zijn wij van oordeel, dat het niet gewenst is de vroegere verkeers- en parkeersituatie weer in te voeren. Onder mededeling, dat de Verkeerscommissie zich met dit standpunt kan verenigen, geven wij U in overweging adressant in bovenstaande zin te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris. Preadvies brief d.d. 3 maart 1980 van de heer S. Oansma, Ossekop 2, alhier. Bijlage no. 224. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van de ons om preadvies in handen gestelde brief van 3 maart j.l. van de heer S. Oansma, Ossekop 2, alhier, delen wij U het volgende mede. Overeenkomstig het voorstel van 7 februari 1980 (bijlage no. 83) besloot U op 18 februari 1980 ondermeer het pand Berlikumermarkt 15 (voor malig café 1' Union) door middel van inschrijving te verkopen. Daarbij werd tevens de voorwaarde opgenomen dat het pand door een interne verbouwing zou dienen te worden gescheiden van het pand Ossekop 2a. Deze wijze van verkoop werd gekozen omdat zich diverse belangstellenden voor het pand Berlikumermarkt 15 hadden aangemeld. Bij brief van 3 maart 1980 deelt de heer S. Oansma mede, dat hij als gevolg van de gewenste splitsing van genoemd pand met het door hem gehuurde pand Ossekop 2a in grote moeilijkheden zal komen te verkeren omdat de douche en de bergruimte van dit pand deels zijn gelegen in het pand Berlikumermarkt 15. Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie voor het Woningbedrijf ter plaatse een nader onderzoek ingesteld. Daarbij is komen vast te staan dat splitsing van de twee genoemde percelen, hoewel technisch realiseerbaar, financieel erg onaantrekkelijk is. De kosten worden hierbij geraamd op globaal 90.000, Het gevolg hiervan zal bovendien zijn (afhankelijk van de plaats van de aan te brengen scheiding) dat er voor het voormalige café nauwelijks reële verkoopmogelijkheden zijn of dat de douchegelegenheid van de heer Oansma moet worden verplaatst. Gelet op de zeer ingewikkelde ver wevenheid van de betrokken panden heeft de Commissie voor het Woningbedrijf ons geadviseerd het pand Berlikumermarkt 15 niet in het openbaar te ver kopen maar de heer Oansma het recht van eerste koop te geven. Wij kunnen ons daarmede verenigen. Wij zijn bovendien van mening dat hierbij ook de door de heer Oansma gehuurde panden Ossekop 2 en 2a kunnen worden betrokken, tiet betrekking tot de vraagprijs van deze panden, die naar onze mening op basis van vrij te aanvaarden dient te worden vastgesteld, zal de Commissie voor het Woningbedrijf ons nog nader adviseren. Wij geven U in overweging met het bovenstaande in te stemmen en adressant dienovereenkomstig te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, O.S. Brandsma Burgemeester. W.O.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 445