Nr. - 2 - Naam van de Adres van de Kad.omschr. Oppervl, koper koper van het van het perceel perceel PI. bekendh. van het perceel Prijs van de grond G.T. Huizen- p/a mr. Lwd F 3932 350 m2 ga W.J. Adema, notaris postbus 75 Groninger straatweg 76 34.034, 2. T. Minnema p/a Makelaar-Lwd I) 4493 209 m2 Molenstraat 7 f 14» 346, 3. 4. c. s. J.W. Tiel L. v.d. Weide dij Almata B.V. postbus 693 Oosteinde 2, Lwd. F. 6755 144 o2 Veenwouden F. Bolstraat Hzm B 4245 145 ni2 24 Groninger straatweg 116 F. Bolstraat 24 14.003 8.291 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter-. Secretaris. No. 7310 b. BE RAAB BEE GEMEENTE LEEUWARBEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 225); BESLUIT te verkopen aan: a. J. Teeninga, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 25, een gedeelte ter grootte van ongeveer 94 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend P. Potterstraat 25, kadastraal bekend gemeente Hzm., sectie B, nummer 4157» geheel groot 105 m2, voor een prijs van 4-301, b. H. Visser - Rozema, c.s., wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 24, een gedeelte ter grootte van ongeveer 88 m2 van het eerder in erf pacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Beetgumerstraat 24, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 5441 geheel groot 106 m2, voor een prijs van 4.027,en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Bienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kadastrale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 8, b. 17,— per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendoms overdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaar heden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tij dens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechts- voorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wet boek; 3. alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Bienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 5-. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 448