4.Burgemeester en Wethouders en de door hen aan te wijzen met de controle belaste personen moeten te allen tijde vrije toegang heb ben tot de gebouwen van het verzorgingstehuis; voorts moet op hun verzoek alle medewerking worden verleend aan een door of vanwege No. 1940. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 67); BESLUIT: I. de Gemeente, onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle andere voorrechten en exceptiën bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van de voorrechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 1466, 1885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek en voorts van alle rechten, welke de gemeente te harer bevrij ding zou kunnen ontlenen aan de door haar met geldneemster gesloten overeenkomst of gemaakte afspraken en aan de door haar aan geldneemster in verband met deze borgtocht gestelde voorwaarden te stellen tot borg van de te Leeuwarden gevestigde Stichting genaamd "Stichting Huize Sint Jozef" tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen van genoemde stichting voortvloeiende uit een door haar met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, gevestigd te Heerlen te sluiten overeenkomst van geldlening, welke overeenkomst zal worden aangegaan ten belope van 3«230.000,tegen een koers van 99 4 en verder onder de voorwaarden welke door de- stichting met geldgever in de van de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat het leningsbedrag zal worden opgenomen per - dat de looptijd van de lening 20 jaar bedraagt; - dat de rente 9l/8 per jaar bedraagt (voldoening halfjaarlijks); na 16 jaar heeft de geldgever het recht om dit percentage aan te passen; - dat de voldoening van de aflossing zal geschieden in de vorm van een jaarlijkse annuïteit; - dat algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing der lening de eerste tien jaar is uitgesloten en daarna gedurende de volgende vijf jaar slechts mogelijk is tegen betaling van een vergoeding van 5% van het vervroegd af te lossen bedrag en daarna tegen betaling van een vergoeding van 3% van het vervroegd af te lossen bedrag; II. ten aanzien van de te verlenen garantie met de onder I genoemde Stich ting een overeenkomst aan te gaan, houdende de navolgende bepalingen: 1.de gelden verkregen uit de onder I. bedoelde geldlening worden aan gewend voor de inrichting van een verzorgingstehuis in de wijk 01- degalileën; 2.de stichting is verplicht het onder i genoemde verzorgingstehuis met inventaris voortdurend in goede staat van onderhoud te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; tot vorming van een onderhoudsfonds wordt jaarlijks een geïndexeerd bedrag ten laste van de exploitatierekening gebracht; 3.de stichting zal de desbetreffende onroerende en roerende goederen tegen brand- en vliegtuigschade verzekeren en verzekerd houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 44