6. bij niet-nakoming van het gestelde onder 5, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koopster, nadat de gemeente hem bij deurwaarders- exploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugover dracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 7. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, be houdens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 5 is voldaan; 8a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 4-, 8a en 9 vermeld tegen over de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte voor dat aan het bepaalde onder 5 is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7, bovendien verplicht de voorwaarden onder 5, 6, 7, 8b en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijgerste verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 9. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder k, 6, 7, 8a en 8b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 10. de koopster dient voor eigen rekening te zorgen voor de aanleg en.het onderhoud van de benodigde overrit(ten) teneinde te kunnen komen van en te gaan naar de openbare weg; (de Oupiterweg); 11. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de le vering van een afschrift van de overdrachtsakte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeJd onder 1, welke laatstbedoelde kosten 3.663,18 (exclusief B.T.V bedragen, komen voor rekening van de koopster 12a. indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koopster niet nota rieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuiing van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, is de koopster vanat de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 10 per jaar; b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedepu teerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkoch te, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toege staan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 10 per jaar; 13. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wor dende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor re kening van de koopster; - 3 - ]A, de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; 15, partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 16. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 453