Nr 7311d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijla ge nr. 226) BESLUIT; te verkopen aan S. Zittema, wonende te Leeuwarden, Paulus Potterstraat 26, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aangegeven, in het be ->temmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein ter grootte van pin. 7.355 m2, voor een prijs van 125.035,(excl. B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 12a en 12b verschuldigde rente (waarover eveneens B_r.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; de genoemde, door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de bepaling van de gestelde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verla ging van de genoemde koopsom; 2. koper aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; bij op 16 juni 1977 voor notaris mr. D.W. van Terwisga te Leeuwarden verleden akte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 16 juni 1977, in deel 4-07, nr. 3290, is onder meer het verkochte ten behoeve van de provincie friesland (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf) bezwaard met een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, zulks ten behoeve van het daarboven aanbrengen, hebben, houden enz. van hoogspannings lijnen; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendoms overdracht; het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandelsbedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelsactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan par ticulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nut te kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 5. koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt ge bouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Bur gemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze ter mijn verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 456