Burgemeester en Wethouders uit te oefenen controle op de administratie van de stichting; 5.aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de besluiten van de stichting betreffende: a. het vervreemden of bezwaren van de aan de stichting toebehorende gronden en gebouwen; b. het aankopen van onroerende goederen; c. het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden; d. de bestemming van de gebouwen anders dan als verzorgingstehuis; e. de vaststelling van de pension— en verpleegprijzen; 6.het bestuur zendt drie maanden voor de aanvang van elk boekjaar de begro ting voor dat boekjaar ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders; 7.het bestuur zal binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar de ba lans en de exploitatierekening met de terzake uitgebrachte accountants rapporten bij Burgemeester en Wethouders inzenden; 8.al hetgeen door de gemeente terzake van de verleende garantie mocht worden betaald, blijft als schuld op de stichting rusten; over het bedrag dezer schuld wordt, totdat zij is afgelost, jaarlijks op 3*l december rente op rente bijgeschreven, berekend naar het percen tage dat de gemeente aan de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten ver schuldigd is voor in rekening-courant opgenomen gelden; 9.wijst de verlies- en winstrekening van de stichting over enig jaar een winstsaldo aan, dan zal de stichting ter voldoening van een schuld aan de gemeente betalen een bedrag gelijk aan de schuld, of zo deze hoger is dan het winstsaldo tot het bedrag van het winstsaldo; 10.de stichting verbindt zich tot meerdere zekerheid van de terugbetaling van al hetgeen de gemeente uit hoofde van deze en vorige garanties mocht te vorderen krijgen van de stichting, op eerste aanzegging van de gemeente, aan de gemeente het recht van hypotheek te verlenen op de onroerende goederen van de stichting tot een maximaal bedrag, gelijk aan het nominale bedrag van de geldlening van 3-230.000,vermeer derd met de rente van dit bedrag over twee jaar en het lopende jaar, alsmede de kosten, deze laatste posten begroot op 970.000,alzo in totaal een bedrag groot maximaal 4-200.000, bij het vestigen van deze hypotheek zullen de gebruikelijke bedingen gelden; 11.de stichting is verplicht de aan de geldlening verbonden voorwaarden en de aan de garantie-overeenkomst verbonden voorwaarden stipt na te komen; 12.de gemeente zal, zolang de in deze overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel is afgelost en daarenboven hetzij de gemeente terzake van de verleende garantie een vordering op de stichting heeft als bedoeld in punt 8 van deze overeenkomst en welke vordering niet is verrekend als aangegeven in punt 9 van deze overeenkomst en/hetzij de stichting in gebreke blijft één of meerdere van de overige bepalingen van deze overeenkomst na te leven, het recht hebben om alle bezittingen van de stichting ten behoeve waarvan de geldlening is gesloten met de op de bezittingen rustende lasten en verplichtingen en alle schulden van de stichting voorzoveel die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen een vergoeding ten bedrage van het voor de verwerving en instandhouding van die bezittingen aan gewende deel van het eigen vermogen van de stichting benevens even tueel een naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders billijke ver goeding voor de liquidatiekosten; 13-alle kosten en rechten vallende op het afsluiten van de garantie-over eenkomst komen ten laste van de stichting; 14-Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zolang de in de garantie overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel zal zijn afgelost, zo nodig nadere voorwaarden te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 45