Ontwikkeling van het sociaal-cultureel centrum in Camminghaburen. Bijlage nr. 227 Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Al geruime tijd wordt in de planning van de wijk Camminghaburen aandacht besteed aan de ontwikkeling van een sociaal-cultureel centrum in de wijk. Door de Coördinatiegroep Camminghaburen, een werkgroep bestaande uit leden die afkomstig zijn uit de functionele raden, is in het nabije verleden een schets opgesteld van voorzieningen die in Camminghaburen als gewenst worden beschouwd. Het door deze werkgroep uitgebrachte rapport is verwerkt in de Nota Wijkcentrum Camminghaburen, waarmee U in de vergadering van 27 augustus 1979 heeft ingestemd. Nu is de fase aangebroken dit wensenpakket verder te concretiseren tot een werkbaar programma van eisen. Daarbij doet zich een aantal knelpunten voor, die wij in het kort hierna zullen weergeven. Landelijk gezien is er weinig tot geen uniformiteit te ontdekken in de planningen die gehanteerd worden voor de totstandkoming van welzijnsvoor zieningen in nieuwbouwwijken. Door de grote variaties die er zijn in opbouw, samenstelling, omvang en vormgeving van nieuwbouwwijken en de verwachtingen die worden gekoesterd ten aanzien van wensen van toekomstige bewoners, is het hanteren van "normen" in dit soort gevallen een hachelijke zaak. Er kan met niet meer dan globale vuistregels worden gewerkt. Kunnen in een planningsstadium, weliswaar gehandicapt door het boven staande, nog wel globale indicaties gegeven worden van de functies die naar verwachting in een sociaal-cultureel centrum plaats zullen vinden (zo is er ondermeer gedacht aan bejaardenwerk, jeugd- en jongerenwerk, kerken, ontmoetings ruimten e.d.), veel moeilijker is het in een voorbereidend stadium min of meer harde toezeggingen te verkrijgen van instellingen die te zijnder tijd in het centrum zullen participeren. Een aantal van de welzijnsinstellingen stelt zich daarbij op het standpunt, dat uiteindelijk de bewoners/gebrui kers van voorzieningen de bepalende stem hebben in de planning en pro grammering van voorzieningen. Dit zou betekenen dat pas overgegaan zou kunnen worden tot realiseren van voorzieningen wanneer de wijk practisch is volge stroomd. Aangezien er op korte termijn een nader uitgewerkt programma van eisen moet worden opgesteld -al in het komende najaar zal een start gemaakt worden met de overkoepelende stichting die alle voorzieningen in het centrum van Camminghaburen van de grond zal moeten brengen- is het naar onze mening zaak een ter zake deskundig bureau in te schakelen, dat er mee moet worden belast de "trekkersfunctie" te vervullen om te komen tot het bovengenoemde pro gramma van eisen. De huidige personele bezetting van de betreffende secre tarie-afdeling verhindert het om op korte termijn over te gaan tot het zelf vinden van oplossingen voor de in het voorgaande geschetste problemen. Ook zal het in te schakelen bureau een financieel-economische haalbaarheidsanalyse moeten uitvoeren ter toetsing van het opgestelde programma van eisen. Aan het Raadgevend Ingenieursbureau D.H.V., dat al bij de projectleiding van Camminghaburen is betrokken, is een offerte gevraagd voor de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn. Voor de beide onderdelen (programma van eisen en haalbaarheidsanalyse) wordt in totaal een bedrag begroot van 40.120,--. De kapitaallasten welke zijn berekend op 4.620,-- kunnen worden gedekt door de stelpost "Kapitaallasten wijkaccommodaties" (volgnr. 572) met het zelfde bedrag te verlagen. Wij stellen U derhalve voor een krediet van maximaal 40.120, beschikbaar te stellen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 460