Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met dit voorstel kan verenigen, adviseren wij U te besluiten overeen komstig het bijgaande ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 7312. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage nr. 227); BESLUITEN: 1. aan D.H.V. Raadgevend Ingenieursbureau B.V. te Amersfoort opdracht te verlenen tot het verrichten van de volgende werkzaamheden; a. het opstellen van een programma van eisen voor een sociaal-cul tureel centrum in Camminghaburen; b. het plegen van een financieel-economische haalbaarheidsanalyse ten behoeve van het onder a. genoemde project; 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van maximaal 4-0.120, 1 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 461