Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, juncto artikel 183 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967. Bijlage no. 228. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Van enkele besturen van bijzondere scholen voor gewoon lager- en buiten gewoon onderwijs zijn aanvragen als bedoeld in artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920 ingekomen om medewerking voor het treffen van voorzieningen en/of het aanschaffen van materialen. De onder 1, 2 en 3 in het hierbijgaande ontwerp-raadsbesluit genoemde aan vragen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Door inwilliging daarvan zullen ons inziens de normale eisen, te stellen aan het geven van lager onderwijs niet worden overschreden. Met betrekking tot het in het ontwerp-besluit onder 4- genoemde dient het volgende ter toelichting. ad A-. Het schoolbestuur ziet zich genoodzaakt maatregelen te treffen om binnen dringende verkeersgeluiden in de Willem Lodewijkschool enigszins te ver minderen. Het schoolbestuur beoogt met deze voorzieningen, die zullen bestaan uit het verlagen van de plafonds en het aanbrengen van vaste vloerbedekking, het schoolgebouw meer geschikt te maken voor het onderwijs. In het gebouw, dat dateert van 1878, zijn geluidsmetingen verricht. Hieruit is gebleken, dat de binnendringende verkeersgeluiden van een niet te accepteren niveau zijn. Na het treffen van de beoogde voorzieningen, zal de geluidsoverlast enigszins zijn verminderd. Op grond hiervan zijn wij van oordeel, dat waar het begrip normale eisen afhankelijk is van tijds- en plaatselijke omstandigheden, er voldoende redenen aanwezig zijn om aan te nemen, dat in het onderhavige - bijzondere - geval door het verlenen van de gevraagde medewerking de normale eisen aan het geven van lager onderwijs te stellen niet zullen worden over schreden. Wij stellen U voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 462