No. 7451. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 228); BESLUIT ten aanzien van de hieronder vermelde verzoeken de gevraagde medewerking te verlenen. Volg- Datum waarop het nr. verzoek is inge komen. Schoolbestuur. Medewerking te ver lenen voor: Toegepast wetsartikel, 1. 5 februari 1980 3 maart 1980 3. 4 maart 1980 4. 29 april 1980 Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden. Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden. Stichting tot oprichting en in standhouding van één of meer Christelijke scholen voor buitengewoon la ger onderwijs voor Leeuwarden e.o. Vereniging voor Protestants Christelijk Ba sisonderwijs Leeuwarden Het treffen van brand preventievoorzieningen (het maken van een nooduitgang voor de bovenlokalen en het aanbrengen van een brandtrap) t.b.v. de Willem Lodewijkschool Druifstreek 72, alhier. Het vernieuwen van de leermiddelenkasten t.b.v. de Oranje NassauschoolBeuken- straat 1, alhier. Het aanschaffen van drie verstelbare tafels t.b.v. de Schutse, Tylkedam 31, alhier. Het verlagen van de plafonds en het aan brengen van vaste vloerbedekking in de lokalen van de Willem Lodewijkschool Druifstreek 72, alhier. Artikel 72 der Lager- onderwijsweb 1920. Artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920. Artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920 juncto art. 183 Be sluit buiten gewoon onder wijs 1967. Artikel 72 der Lager- onderwijswct 1920. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Afronding van de renovatie van de Harmonie. ijlage nr. 229. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 18 december 1979 verzocht U ons vóór 1 juni 1980 een voorstel te doen omtrent de wijze waarop kan worden voorzien in een zodanig af- onding van de renovatie van de Harmonie dat een doelmatig functioneren van de iccommodatie als geheel gewaarborgd is. In verband hiermee stellen wij U het vol gende voor: ie oorspronkelijke opzet voor de uitvoering van de tweede fase van de renovatie van de Harmonie, waarvan de kosten geraamd werden op 976.925,(incl. 6 BTW prijspeil 1-1-1980) hield in hoofdzaak het aanbrengen van een luchtbehandelings systeem in-de benéden- en bovenfoyer en het renoveren van de bovenfoyer van de tarmonie in. Daarnaast werd met een aantal kleinere voorzieningen rekening gehouden. Overeenkomstig Uw wens om in de oorspronkelijke tweede fase van de renovatie be- uinigingen aan te brengen zijn wij op grond van het advies van de Bouwcommissie larmonie tot de conclusie gekomen, dat het aanbrengen van het luchtbehandelings systeem en een vergroting van de bovenfoyer door middel van het bijtrekken van de sovencorridornoodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de Harmonie. \ls gewenst, doch niet direkt noodzakelijk, kunnen de volgende voorzieningen wor den aangemerkt: het vernieuwen van de centrale verwarmingsleidingen en -radiatoren; een verbetering van het spoelsysteem van de toiletgroep op de eerste verdieping; een geluiddempende bekleding op de trap in de hal; een geheugen voor de toneelverlichting; deze werkzaamheden worden geraamd op 80.000,rond. - ventilatie toiletten - onderhoud trappehuis ventilatie artiestenaccommodatie waardoor: - besparing op overheadkosten - besparing op de B.T.W. Totaal op basis van prijspeil 1-9-1977 20.000,— 15.000,— 25.000,— 24.000,— 10.000,— £_-iZ^99Qi" Indien de afronding van de renovatie van de Harmonie wordt beperkt tot het aan brengen van het luchtbehandelingssysteem en de aanpassing van de bovenfoyer, ziet het kostenoverzicht daarvan er als volgt uit (basis prijspeil 1977): ventilatie foyer leidingen koelwater radiatoren werkzaamheden t.b.v. ventilatie en renovatie bovenfoyer geluiddempend maken vloer gang werkzaamheden t.b.v. ventilatie benedenfoyer brandmelders op zolder onvoorzien, architect, adviseurs en B.T.W. indexverhoging 20,33 Totaal op basis van prijspeil 1-1-1980 incl. 6 B.T.W. 170.000,— 10.000,— 5.000,— - 195.000,— 6.500,— 35.000,— 40.000,— - 175.762,— 637.262,— - 129.555,— 766.817,— werktuigkundig bouwkundig

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 463