Op basis van het prijspeil 1-1-1980 bedraagt de besparing derhalve 976.925,— minus 766.817,— 210.108, Wij stellen U thans voor de afronding van de renovatie van de Harmonie tweede fase te beperken tot het aanbrengen van een luchtbehandelingssysteem en aanpassing van de bovenfoyer overeenkomstig de voorstellen van de Bouwcommissie Harmonie en voor de uitvoering van de renovatie een krediet beschikbaar te stellen van 766.817,-- op basis van het prijspeil van 1-1-1980 inclusief 6 B.T.W. De kapitaallasten ad 99.690,(9 rente en 4- afschrijving) voortvloeiende uit dit krediet kunnen voor een bedrag van 11.110,-- ten laste worden gebracht van de nog in de gemeentebegroting aanwezige ruimte t.g.v. het overschot op de uit voering van de eerste fase van de renovatie. In de dekking van het restant ad 88.580,is voorzien bij de door U vastgestelde bijstelling van het beleidsplan 1980 - 1984-. Onder vermelding dat de Culturele Raad en de meerderheid van de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kunnen verenigen stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. N> 74-95. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijla- g nr. 229); BESLUIT: A de afronding van de renovatie van de Harmonie (tweede fase) te beperken tot het aanbrengen van een luchtbehandelingssysteem en de aanpassing van de boven foyer overeenkomstig de voorstellen van de Bouwcommissie Harmonie; B voor de uitvoering van het onder A. genoemde plan een krediet beschikbaar te stellen van 766.820, Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 464