Subsidiëring van de Stichting "It Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesin- rum" t.b.v. de exploitatie van een Troelstra-afdeling. Bijlage nr. 230. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. De familie Troelstra heeft zich bereid verklaard een grote collectie voorwer- en en documenten betrekking hebbende op de familie Troelstra (o.a. van Oelle, Uter Delles en Dirk) af te staan aan de Stichting "It Frysk Letterkundich Museum n Dokumintaesjesintrum"Als voorwaarde is daaraan verbonden dat deze collectie permanent moet worden tentoongesteld. In de huidige accommodatie van het museum kan aan deze voorwaarde niet wor- en voldaan. Er bestaat evenwel een mogelijkheid de museumaccommodatie uit te breiden door het pand Grote Kerkstraat 30, dat thans wordt gerestaureerd, bij het useum te trekken. Naast het permanent tentoonstellen van de Troelstra-collectie ou dit pand kunnen dienen voor de huisvesting van de conciërge, welke huisvesting iit veiligheidsoverwegingen wenselijk is. Als gevolg van het bevriezen van het exploitatie-subsidie in de loonkosten en xposities door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en het weigeren van de Provincie Friesland om uitbreidingen van de Stichting Frysk letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te subsidiëren heeft men de gemeente eeuwarden verzocht in de kosten van realisatie van een Troelstra-afdeling bij te dragen. Gelet op de band die de familie Troelstra altijd met Leeuwarden heeft gehad Ljn wij van mening dat een dergelijke collectie voor de gemeente Leeuwarden be- iouden moet blijven. Wij stellen U daarom voor aan het verzoek te voldoen. Gevraagd wordt een jaarlijkse bijdrage van 15.000,(de exploitatie-kosten van het te huren pand Grote Kerkstraat 30, minus de door de daarin eveneens te huisvesten conciërge te betalen huur). Wij stellen U voor om voor dit doel een jaarlijks subsidie van maximaal 15.000,te verstrekken. In de dekking van dit bedrag is reeds voorzien bij de door U vastgestelde bij- telling van het beleidsplan 1980 - 1984. Op dit moment is een werkgroep op provinciaal niveau bezig om in het kader ■an de rijksnota "Naar een nieuw museumbeleid" na te gaan of en in hoeverre o.m. t et subsidiesysteem voor de Friese musea moet worden gewijzigd. Gelet daarop ach- en wij het raadzaam deze subsidietoezegging thans te beperken tot de jaren 1980 n 1981 en bij gereedkoming van het uit te brengen rapport nader te bezien of de ubsidiëring van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaes jesintrum Iecontinueerd dient te worden. Onder vermelding dat de Culturele Raad en de Commissie voor Welzijnsaangele- penheden zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.O.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 465