Nr. 74-58. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijla ge nr. 230) BESLUIT; aan de Stichting "It Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum" voor de jaren 1980 en 1981 een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal 15.000,-- per jaar ten behoeve van de exploitatie van een "Troelstra-afdeling". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris Vaststellen van de jaarrekening 1978 van de "Stichting tot beheer en ex ploitatie van de Théskinkerij Prinsetun en het complex Zalen Schaaf". Bijlage no. 231. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Ingevolge artikel 15, lid 5, van de statuten heeft het bestuur van de "Stichting tot beheer en exploitatie van de Théskinkerij Prinsetun en het complex Zalen Schaaf" de jaarrekening 1978 alsmede het jaarverslag 1978 in gediend. De gecombineerde jaarrekening 1978 sluit met een voordelig saldo van 34-.681,59, bestaande uit een voordelig saldo van 4-2.706,93 op de exploitatie van complex Zalen Schaaf en een nadelig saldo van 8.025,34- op de exploitatie van de Théskinkerij Prinsetun. In de gemeentebegroting over het dienstjaar 1978 is er destijds van uitgegaan, dat de Stichting noch een exploitatietekort noch een exploitatie overschot zou hebben. Het gunstige resultaat is voornamelijk toe te schrij ven aan flink toenemende horeca-omzetten (25% stijging t.o.v. 1977) en een aanzienlijke toename van de opbrengsten uit zaalverhuur (35% stijging t.o.v 1977) na het gereedkomen van de verbouwing van de accommodaties in 1977. Voor een nadere toelichting verwijzen wij U kortheidshalve naar de voor U ter inzage gelegde stukken, waaronder het accountantsrapport over de jaarrekening 1978. Ingevolge artikel 16, lid 1 van de statuten van de Stichting wordt een exploitatie-overschot geboekt op een reserverekening van de Stichting, voor zover U daaraan geen andere bestemming wenst te geven. Wij stellen U voor het exploitatie-overschot 1978 van de Stichting ad 34-.681,59 over te boe ken naar de algemene reserve van de Stichting. Teneinde te voorkomen, dat bij de Stichting de reserves te hoog oplopen, zullen wij bij de behandeling van de begroting 1980 van de Stichting met nadere voorstellen komen omtrent de besteding van deze reserves. De Commissie voor Welzijnsaangelegenheden kan zich met ons voorstel verenigen Onder vermelding, dat de vaststelling van de jaarrekening c.a. tot décharge van het bestuur inzake het gevoerde beheer strekt, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 466