No. 74-59. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage nr. 231); BESLUIT: a. de jaarrekening 1978 van de "Stichting tot beheer en exploitatie van de Th├ęskinkerij Prinsetun en het complex Zalen Schaaf" ongewijzigd vast te stellen; b. het voordelige saldo ad 34-.681,59 ten gunste van de algemene reserve van bovengenoemde Stichting te doen komen. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van Voorzitter. Secretaris. Benoemen van een lid van de Commissie voor de Dienst Reiniging en Brandweer. Bijlage no. 232. Leeuwarden, 22 mei 1980, Aan de Gemeenteraad. De Leeuwarder Ondernemers Vereniging heeft ons medegedeeld, dat de heer A P.P. Schweigmann, per 1 september 1980 bedankt voor het lidmaatschap van d commissie voor de Dienst Reiniging en Brandweer. Op voorstel van de b< vengenoemde vereniging bevelen wij U de heer J. de Vries, Voorstreek 67, 8 11 J.K. Leeuwarden ter benoeming met ingang van genoemde datum aan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 467