4 Verdagen beslissing omtrent vaststellen van het bestemmingsplan Langemarkt straat-Noord" Bijlage no. 233- Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Het ontwerp voor het bestemmingsplan "Langemarktstraat-Noord" heeft met ingang van 19 februari 1980 gedurende een maand voor een ieder ter visie gelegen. Ingevolge artikel 25, eerste lid van de Wet op de Ruim telijke Ordening dient U binnen drie maanden na afloop van de termijn van tervisielegging een beslissing te nemen omtrent de vaststelling van bedoeld bestemmingsplan. Eén en ander betekent, dat vóór 19 juni a.s. omtrent de vaststelling zou moeten beslissen. Be wet biedt echter de mogelijkheid om de beslissing voor ten hoogste drie maanden te verdagen. In verband met het onderzoek naar de binnengekomen bezwaarschriften is het ons niet mogelijk IJ tijdig een voorstel tot vaststelling van dit plan aan te bieden. Wij stellen dan ook voor de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Langemarktstraat-Noord" te verdagen met maximaal drie maanden. Onder de mededeling dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met dit voorstel kan verenigen, stellen wij voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 468