BESLUIT Pré-advies omtrent het verzoek van de Coöperatieve Vereniging Friese Uitvaart Verzorging om te bevorderen, dat er een bepaalde vorm van parkeerreservering komt ten behoeve van het vormen van rouwstoeten aan de Noordersingel. Bijlage nr. 234. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. De Coöperatieve Vereniging Friese Uitvaart Verzorging heeft U bij brief van maart 1980 verzocht te bevorderen, dat aan de Noordersingel vóór haar pand een bepaalde vorm van parkeerreservering komt, waardoor het mogelijk wordt gemaakt op die plaats rouwstoeten te vormen. Na de invoering van het nieuwe parkeerregime voor de binnenstad is, naar het oordeel van verzoekster, de parkeersituatie op de Noordersingel zodanig verslechterd, dat alle par keerplaatsen voor haar pand bezet zijn door langparkeerders. Op 25 september 1979, dus nog voor de datum van inwerkingtreding van het nieuwe parkeerregime, heeft de F.U.V. een soortgelijk verzoek bij ons college ingediend. Dit verzoek hebben wij indertijd niet ingewilligd. De redenen hier voor waren enerzijds gelegen in de verwachte precedentwerking. Anderzijds hebben wij toen gesteld, dat naar verwachting de parkeerdruk op de Noorder singel zou verminderen, zodra in het voorjaar van 1980 begonnen zou kunnen worden met het realiseren van een parkeerterrein aan de Bleekerstraat. Voor wat betreft dit hernieuwde verzoek merken wij het volgende op. In het komend najaar zal een evaluatie worden gehouden van het nieuwe parkeerregime voor de binnenstad. In dat kader zal tevens worden bekeken of en op welke wijze tegen bepaalde uitstralingseffecten daarvan zal moeten worden opgetreden. Dit betekent, dat wij beslissingen op incidentele verzoe ken tot het nemen van maatregelen zoveel mogelijk aan willen houden tot het eind van dit jaar, wanneer een goed beeld van de gehele parkeersituatie kan worden verkregen en een ieder een jaar lang gelegenheid heeft gehad aan de maatregelen van vorig najaar te wennen. Naar aanleiding van dit verzoek zijn wij, na heroverweging van alle van belang zijnde factoren, van mening, dat een uitvaartverzorgende instantie een bijzondere positie in de samenleving inneemt en dat het op een ordelijke wijze kunnen vormen van rouwstoeten zoveel mogelijk gewaarborgd moet worden. Aangezien ter plaatse geen andere mogelijkheden aanwezig zijn, zien wij hier voor op dit moment geen andere oplossing dan het trottoir vóór het pand van de F.U.V. te versmallen en de rijbaan aldaar te verbreden met plm. 1.00 m. Op dit verbrede gedeelte kunnen de rouwauto's worden opgesteld, zij het dat deze auto's dan ook gedeeltelijk op de rijbaan staan. Het overblijvende gedeelte van de rijbaan is evenwel voldoende breed én voor het rijdende verkeer én voor het parkeren langs de walkant. Voor de andere zijde van de Noordersingel geldt thans reeds een parkeerverbod. Het zal dus nodig zijn met de F.U.V. ten behoeve van het parkeren op bedoelde strook voor haar pand een nader regeling te treffen. De kosten ad circa 6.000,--,die aan deze wijziging van het straatprofiel zijn verbonden, kunnen ten laste van de begrotingspost verkeersvoorzieningen worden gebracht. Wij stellen U voor adressante in vorenstaande zin te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 7478 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegendedat het noodzakelijk is de beslissing omtrent de vast stelling van het bestemmingsplan "Langemarktstraat-Noord" met drie maanden te verdagen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage no. 233) gelet op artikel 25, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Langemarkt straat-Noord te verdagen tot uiterlijk 18 september 1980. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 469