Verbetering sportvelden "Aldlan ij lage nr. 235. Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In het beleidsplan 1980 - 1984 is voor het jaar 1980 een bedrag van 15.000,- ereserveerd voor de verbetering van de sportvelden "Aldlan". Deze sportvelden zijn indertijd aangelegd met de opzet de terreinen in de interperiode onder water te kunnen zetten ter realisering van een natuurijsbaan. et was daarom noodzakelijk de drainage op een tweemaal zo grote afstand aan te eggen als normaal bij sportvelden gebruikelijk is. Nu het onder water zetten in erband met de realisatie van de ijshal niet zal plaatsvinden, is een speciale •ehandeling van deze velden ter verbetering van de afwatering noodzakelijk. Het etreft hier een éénmalige behandeling met een zgn. diep-schud-verluchterwaar oor de waterdoorlatenheid van de toplaag wordt verbeterd. De kosten van deze behandeling worden geraamd op 14.500, Gelet op het langdurige gebruik - 's winters door de voetbalverenigingen Blauw-Wit" en "Rood-Geel" en 's zomers door de Leeuwarder Bedrijfsvoetbal Bond- n de daardoor ontstane matige kwaliteit van de grasmat achten wij een verbete- ing van de afwatering van de sportvelden Aldlan noodzakelijk. Wij stellen U voor terzake een krediet van 14.500,beschikbaar te stel en. Aangezien de kosten van de eerste aanleg van deze velden zijn gedekt t.l.v. e Reserve Openbare Werken stellen wij U voor deze aanpassing eveneens t.l.v. deze eserve te dekken. De gereserveerde lasten ad 3.000,kunnen dan aan de eserve taxatieverschillen worden toegevoegd. Onder vermelding dat de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie ich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeen- omstig bijgevoegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 470