Nr. 7484. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage nr235) BESLUIT I. over te gaan tot de verbetering van de sportvelden "Aldlan"; II. ten behoeve van de onder I. genoemde verbetering een krediet van 14.500, beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris. V iststellen grenzen bebouwde kommen ingevolge de Boswet en wijzigen Algemene Politieverordening Leeuwarden. Bijlage nr. 236 Leeuwarden, 22 mei 1980. Aan de Gemeenteraad, Ingevolge het bepaalde in artikel 1, vijfde lid van de Boswet dient de Ge in enteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de grenzen van de bebouwde k ramen voor de toepassing van die wet vast te stellen. Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Boswet b perkt de werkingssfeer van de door deze wet aan de Rijksoverheid toegekende bevoegdheden. Van het vellen van houtopstanden binnen de bebouwde kom behoeft namelijk geen kennis te worden gegeven aan de directeur van het Staatsbosbeheer. M t betrekking tot het vellen van die opstanden zijn in de artikelen H 5 tot en n t H 8 van de Algemene Politieverordening regelen gesteld. Omtrent de vaststelling van deze grenzen is contact opgenomen met het Staats bisbeheer. Dit overleg heeft geresulteerd in een voorstel, zoals is aangegeven op de voor U ter inzage gelegde tekening. Daarop zijn grenzen aangegeven voor d bebouwde kommen van Leeuwarden-Lekkum-Snakkerburen-Goutum, Wirdum en Wijtgaard Uitgegaan is hierbij van de grenzen ingevolge artikel 8 van de Wegenverkeerswet. Daarbij is rekening gehouden met stadsuitbreiding. Wij stellen U voor daarmede in te stemmen. In verband met de bepalingen van de Boswet dient de Algemene Politieverorde ning op enkele punten te worden gewijzigd. A 'tikel A 13, eerste lid. T :gen een besluit tot weigering van een verzoek om vergunning tot het vellen van e ;n houtopstand staat aan de gebruiker en de eigenaar op grond van de Boswet be- r ep open op de Kroon. Ingevolge het bepaalde in artikel A 13, eerste lid, van de A'.gemene Politieverordening kan betrokkene tegen een besluit als hiervoor bedoeld s hriftelijk beroep instellen bij de Gemeenteraad. Een dergelijke bepaling is in scrijd met de Boswet en dient dan ook te vervallen. A tikel H 7. U t artikel 17 van de Boswet blijkt dat bij gemeentelijke verordening een orgaan moet worden aangewezen dat op een verzoek om schadevergoeding voortvloeiende uit hit weigeren van een vergunning voor het vellen van houtopstanden beslist. W j zijn van mening dat het voor de hand ligt de Gemeenteraad als dat orgaan aan ta wijzen. Onder de mededeling dat. het ontwerp-besluit houdende vaststelling van de be- b'uwde kommen, ingevolge het bepaalde in artikel 1 van de Boswet, gedurende der tig dagen ter inzage heeft gelegen en dat daartegen geen bezwaren zijn ingebracht s lellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 471