Nr. 7485^ DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage nr. 236); gelet op artikel 1, vijfde lid van de Boswet BESLUIT: e grenzen van de bebouwde kommen in deze gemeente vast te stellen, zoals deze ijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ekening. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 472