Nr. 7485a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 mei 1980 (bijlage nr. 236); gelet op de bepalingen van de Boswet. BESLUIT: rast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Politie verordening Leeuwarden (5e wijziging) Artikel I 'an artikel A 13, eerste lid, wordt de punt aan het eind van de zin vervangen loor een puntkomma. Toegevoegd wordt de volgende zinsnede: "beroep op de Gemeenteraad staat niet open egen een besluit van Burgemeester en Wethouders houdende weigering van een ver- unning als bedoeld in artikel H 6". Artikel II Iet huidige artikel H 7 wordt genummerd artikel H 7, eerste lid. \an genoemd artikel wordt een tweede lid toegevoegd luidende: "2. Op een verzoek >m schadevergoeding, als bedoeld in artikel 13, 4e lid, jo. artikel 17 van de toswet beslist de Gemeenteraad". Artikel III )eze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging. Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 473